Predstavenstvo informuje

 

20. výročie ZDHS v znamení medzinárodného seminára, slávnostného koncertu a 8. konferencie.

11.05.2010 - Admin

Predkladáme Vám Pozvánku s programom na akcie 14.5.2010, teda prvého dňa podujatí ZDHS a to medzinárodný seminár a slávnostný koncert s pripomienkou 20. výročia vzniku ZDHS a 170. výročia vzniku ZEPO a.s.  

Pozvánka na stiahnutie                      Vitajte medzi nami!

Ako prebiehala jedna s najdôležitejších akcií ZDHS skladajúca sa v znamení 20. výročia vzniku združenia z troch samostatných častí: medzinárodného seminára, slávnostného koncertu a 8.konferencie ZDHS si prečítajte spravodajstve za oboma uverejnenými pozvánkami.

 

Predkladáme Pozvánku a program na akciu druhého dňa 15.5. 2010 - 8. konferenciu ZDHS určenú pre delegátov konferencie a pozvaných hostí.

Pozvánka pre delegátov na stiahnutie

Vítame zástupcov slovenskej dychovej hudby, čestných zahraničných i domácich účastníkov. Spravodajstvo z podujatí v znamení pripomienky 20. výročia vzniku ZDHS.


Medzinárodný seminár "20. rokov dychovej hudby v stredoeurópskom priestore".

Medzinárodný seminár sa konal podľa avizovanej pozvánky dňa 14.5.2010 od 15:00 - do 18:00 hod v malej zasadačke DK ZELPO za účasti lektorov zo štyroch krajín EU a Slovenska. Českú republiku zastupoval p. Václav Hlaváček - prezident SDOČR s manželkou Brigitou zástupkyňou agentúry "Briva" a vydavateľky časopisu Naše muzika. Poľskú republiku zastupoval člen predstavenstva poľského zväzu DH a riaditeľ festivalu "Zlota lira" v Rybniku p. Marian Wolny. Maďarskú republiku zastupovali: p. Jánoš Krčméry - člen predstavenstva maďarského zväzu DH a dirigent mestského orchestra v Tótkomlóši s lektorom a prekladateľom p. Ferencom Zelmanom. Rakúsko zastupoval člen krajinského zväzu dychových hudieb Burgendland p. Ernst Osterbauer a lektor člen najznámejšej rakúskej malej dychovej hudby "Makos kapelle"  Franz Riegler. Slovensko na Seminári zastupoval Mgr. Adam Hudec - hud. skladateľ a ČP ZDHS a Ján Jamriška hudobný skladateľ a výkonný predseda ZDHS. Pozdravnými príspevkami prispeli čestný predseda Rakúskeho zväzu ÖBV  a CISM - Doc. Dr. dvorný radca Friedrich Weyermüller.  a súčasný výkonný predseda rakúskeho zvazu DH ÖBV  p. Elmar Rederer. Nemecké preklady obstarával simultánne p. Mgr. Adam Hudec a potrebný preklad z Poľského jazyka simultánne p. M.D.Rybár z Námestova. 

Seminár po privítaní Mgr. Hudecom, ktorý bol aj súčasne moderátorom celého podujatia zahájil svojim príspevkom "20. rokov ZDHS na Slovensku"  súčasný predseda ZDHS  Ján Jamriška. Po jeho vystúpení  pokračovali príspevky podľa sledu na priloženej pozvánke s prednesením pozdravných listov Mgr. Adamom Hudecom a záverečným príspevkom "Medzinárodná spolupráca DH" po ktorej bola krátka diskusia zúčastnených. Zástupcovia jednotlivých štátov odovzdali do rúk Mgr. Hudeca upomienkové predmety a materiály o súčasnom živote DH v Ich krajinách so záujmom o užšiu spoluprácu v budúcom období pri organizácii medzinárodných podujatí s dychovou hudbou a publikovaní v časopisoch a na internete.  Všetci zahraniční účastníci seminára si pozreli aj slávnostný koncert v znamení pripomienky 20. výročia ZDHS,  ktorý bol venovaný aj pripomienke 170 výročia vzniku ZELPO ako donorovi najstaršieho orchestra na Slovensku.

Postupne Vám prinesieme na tomto mieste materiály, ktoré boli na seminári prednesené v podobe originálov i prekladov: červene=spracováva sa.

Referat JamriškaPríspevok PLPríspevok CZ, Príspevok HU, Príspevok A Príspevok Hudec Pozdravné listy

   

   

   

     


Slávnostný koncert s pripomienkou 20. výročia vzniku ZDHS a 170.výročia vzniku ZELPO a.s. 

        Slávnostný koncert s pripomienkou 20. výročia vzniku ZDHS, venovaný aj 170. výročiu vzniku ZELPO a.,. sa začal o 19:00 hod v kino divadelnej sále KD ZELPO za účasti diváckej obce najmä z Banskobystrického kraja, ale aj Slovenska. Na koncerte sa zúčastnili aj členovia a účastníci seminára a celoslovenské predstavenstvo ZDHS. Tiež zástupcovia ZELPO Generálny riaditeľ Ing. Soták, Ing. Bánik Jozef, Mgr. Kardhordo, za SOS BB p. Rudolf Veselovský redaktor rádia REGINA BB p. Luboš Kovačech, členovia DH z BB kraja a viacerí zástupcovia z radov delegátov 8. konferencie ZDHS.  Podľa scenára Mgr. Adama Hudeca - ČP ZDHS zahájila slávnostný koncert DH ZELPO s dirigentom  Jozefom Králom, ktorá zahájila celý slávnostný koncert na mieru skomponovanou malou predohrou s názvom OSLAVNÁ od A. Hudeca a venovanou 170. výročiu vzniku DO ZELPO a.s.  Orchester predviedol vo svojom vystúpení diela slovenských i svetových autorov v klasickom i modernejšom šate a ukázal, že je jedným z najlepších veľkých dychových orchestrov na Slovensku. Na záver jeho vystúpenia odovzdal Mgr. Hudec ako predseda poradného zboru pre DH v zastúpení za GR NOC jeho najvyššie vyznamenanie "Medailu Daniela Gabriela Licharda"  pre ZELPO a.s. za trvalú podporu a šírenie osvety vo svojom regióne a pomoc DH na Slovensku do rúk zástupcu GR ZELPO Ing. Bánika. a taktiež predseda ZDHS pamätnú plaketu ZDHS k 20. výročiu vzniku ZDHS. Ďalej boli v tomto prvom vstupe pri striedaní orchestrov odovzdané udelené pamätné plakety ZDHS zástupcom DH a jednotlivcom. Tieto si prevzali: za DH Hradištskú kapela - Vratislav Skaličan, za DH Lapášanku - Miroslav Polčík, za DOM Brezno - Ing. Ivan Sykorka, za DH Seľanku - Tibor Theis, za DH Tvrdošanku - Ing. Daniel Koleják, za DH Bučkovanku - Jozef Dedík st.. Ďalej ocenení jednotlivci Ing. Ivan Trchala - dirigent z Nového Mesta n/V,  Jozef Král - dirigent z Banskej Bystrice, Ing. Špaček Pavel - dirigent z Modry a Mgr. Jozef Baláž - dirigent a pedagóg z Kanianky. Ocenenia za ZDHS odovzdali Ján Jamriška a Mgr. Adam Hudec.

        V druhej časti slávnostného koncertu vystúpila jedna z najlepších malých slovenských dychových hudieb DH Maguranka z Kanianky pod vedením Mgr. Jozefa Baláža a predviedla starostlivo vybraný program na profesionálnej úrovni v inštrumentálnej i speváckej časti. Zo sólistov spevákov zaujala najmä Veronika Vážanová a inštrumentalistov sólista na tube Jozef Hepner. Maguranka predviedla skutočný show program malej kapely, kde sa predviedli vo svojich profesionálnych sólových výkonoch klarinetisti ,trubkári i tenoristi kapely  a zožala zaslúžený obdiv a potlesky publika. Jej vystúpenie bolo dôstojnou reprezentáciou ZDHS pri tejto pripomienke 20. výročia. Tiež sa táto kapela postarala o zabezpečenie ozvučenia celého koncertu a prispela tak k hladkému priebehu celého podujatia. Po skončení koncertného bloku Maguranky, boli opäť odovzdané udelené pamätné plakety ZDHS zástupcom DH a jednotlivcom. Tieto prevzali: za DH Vinosadku - Jan Hanúsek, za DH Kodurku - František Gálik, za DH Selčianku - Miloslav Hlaváček. Ďalej ocenení jednotlivci Jozef Dedík st. - hud. skladateľ z Mor. Lieskového, Anna Brezániová - metodička z Rajca, Miroslav D. Rybár - dirigent z Námestova, Jozef Turis - zaslúžilý člen a predseda spolku DH ZELPO z Podbrezovej, Miroslav Lehoczký -  zaslúžilý člen a hospodár spolku DH ZELPO z Podbrezovej, Vojtech Kotráň - zaslúžilý člen a hráč na krídlovke DH ZELPO z Podbrezovej, Matúš Melicherčík - zaslúžilý člen a hráč na baskrídlovke DH ZELPO z Podbrezovej. Mgr. Ladislavov Kardhordo - organizačný  zástupca ZELPO a.s. z Podbrezovej, Rudolf Veselovský - metodik DH z SOS z Banskej Bystrice a Ľuboš Kovačech - redaktor DH SRo rádio REGINA - z Banskej Bystrice. Ocenenia za ZDHS opäť odovzdali Ján Jamriška a Mgr. Adam Hudec.

        Záverečná časť slávnostného koncertu patrila profesionálnej vojenskej dychovej hudbe Banská Bystrica so sídlom na Sliači, ktorá je jednou z dvoch, ktoré  v armáde SR ešte pôsobia. VH Banská Bystrica za riadenia dirigenta Petra Bibzu predviedla vo svojom programe diela slovenských autorov: Pavla Šianského, Karola Pádivého, Gregora Roletzkého, Vojtecha Tátoša, Izidora Glórika, Adama Hudeca, Bélu Kélera, Gejzu Dusíka. Najmä skladba Spomienka na Bardejov od Bélu Kélera vzbudila ohlas u zahraničných návštevníkov pre svoju podobu s Uhorským tancom č. 5. od Johanesa Brahmsa. Podoba je však v tomto prípade trochu opačná, lebo táto skladba bola skomponovaná 11 rokov pred tým ako sa objavil Brahmsov tanec. Dodnes však túto skladbu ako Brahmsovu pozná vlastne celý svet. Profesionálne predvedený program, obťažnosť jednotlivých kompozícií pre dychový orchester, pestrosť slovenských autorov ukázalo, že na Slovensku máme tradíciu a dobré skladateľské zázemie pre dychovú hudbu a touto cestou s príspevkami mladých nádejných skladateľov dychovej hudby na Slovensku by sa v budúcnosti mala uberať aj snaha ZDHS podporovať veľké dychové orchestre vo svojom vývoji a návrate na dôstojné nezastupiteľné miesto v slovenskej dychovej hudbe. A to bol aj zámer ZDHS poukázať na to, že VDO na Slovensku sú na vymretí a je potrebné začať rozhodné záchranné akcie na ich obnovu a šancu môcť sa vyvíjať aj v súčasnom pre dychovú hudbu neprajnom ekonomickom prostredí. Za zvukov záverečného Pochodu textilákov od nestora slovenskej dychovej hudby Karola Pádivého, ktorého 100 - ročnicu sme si pripomenuli v roku 2008 seminárom v oravskom Tvrdošíne došlo k slávnostnému odovzdaniu udelených pamätných plakiet ZDHS aktérom slávnostného koncertu orchestrom  DH ZELPO z Podbrezovej, DH Maugranke z Kanianky, Vojenskej hudbe Banská Bystrica a všetkým zahraničným účastníkom medzinárodného seminára a koncertu osobitne: Václavovi Hlaváčkovi a Brigite Hlaváčkovej z Českej republiky, Marianovi Wolnemu z Poľskej republiky,  Jánošovi Krčmérimu a Ferenczovi Zelmanovi z Maďarskej republiky a Ernstovi Osterbauerovi a Franzovi Rieglerovi z Rakúska. 

       Celý slávnostný koncert  šarmantne a dôstojne moderovala  RNDr. Vierka Kadlecová z Badína a dodala celému podujatiu nádych autentičnosti podujatia dychovej hudby. Profesionálny prejav a prehľad bol pre slávnostný koncert obrovským prínosom a vytvoril skutočne slávnostnú atmosféru. Celý koncert bol zaznamenávaný SRo Banská Bystrica pre použitie vysielania DH rádia  REGINA a rádia DEVÍN v relácii "Akcenty, rezonancie"  ktorá bola vysielaná 5.6.2010 spracovaná redaktorom DH Ľubošom Kovačechom  za čo patrí slovenskému rozhlasu v Banskej Bystrici naše úprimné poďakovanie. Reláciu je možné nájsť v archíve SRo radio DEVÍN. Poďakovanie patrí aj ZELPO a.s. Podbrezová za láskavé poskytnutie priestorov a výzdobu koncertu vrátane materiálneho zabezpečenia. Po skončení koncertu sa konal v spoločenskej sále slávnostná mini recepcia pre pozvaných a zúčastnených hostí za  zvukov reprodukovanej hudby známych slovenských dychových hudieb z produkcie nimi nahratých nosičov. 

Pre lepšiu prístupnosť a informáciu Vám prinášame na stiahnutie i vypočutie celý záznam koncertu VH Banská bystrica aj s vstupmi zástupcov účastníkov medzinárodného seminára z Čiech, Rakúska, Poľska, Maďarska v priloženom súbore MP3.

- Záznam slávnostného koncertu VH Banská Bystrica  a relácie  "Akcenty, rezonancie"  rádia DEVÍN.

   

   

    


8. celoslovenská konferencia Združenia dychových hudieb Slovenska - Podbrezová 15.5.2010  

        8. konferencia ZDHS, ktorá je pravidelnou konferenciou v súlade so stanovami ZDHS sa konala po 4. rokoch 15.5.2010 v jedálni KD ZELPO a.s. v Podbrezovej. Po úspešnom medzinárodnom seminári a slávnostnom koncerte, pokračovala posledná akcia ZDHS, ktorá mala však dôležitú úlohu zhodnotiť 20. ročnú činnosť združenia a vytýčiť nové ďalšie zámery činnosti ZDJHS do roku 2014 a výhľadovo do roku 2020. Konferencia začala po príchode ďalších delegátov z jednotlivých krajov Slovenska zvolených na krajských konferenciách pred avizovanou 8. konferenciou. Zahájenie konferencie prebehlo podľa plánu a na začiatku otvoril jednanie konferencie spoločenským privítaním zahraničných delegátov ČP ZDHS Mgr. Adam Hudec. Všetci zahraniční delegáti pozdravili našu konferenciu predniesli svoje krátke príspevky a najmä výzvy k spolupráci a popriali úspešné a plodné rokovania. Po poďakovaní za prijatie nášho pozvania a spoločnej fotografie sa odobrali na spiatočnú cestu domov. Po tomto začiatku 8. konferencia pokračovala nepretržite až do 17:30 hod. podľa programu stanovenom na pozvánke. Hlavnú hodnotiacu správu vyčerpávajúco hodnotiacu 20. ročnú cestu ZDHS predniesol predseda ZDHS Ján Jamriška. Technická akčná príloha k správe hodnotiaca akcie a organizované podujatia bola predložená delegátom pre ušetrenie drahocenného času v listinnej prílohe a je súčasťou hlavnej správy. Tieto budú zverejnené postupne na stiahnutie na tomto mieste so zápisnicou a uzneseniami z konferencie. Tiež sa budú trvalo nachádzať v rubrike "Vnútorné informácie".

        Konferencia zvolila nové orgány ZDHS a potvrdila predsedov jednotlivých krajov po zvolení krajskými konferenciami, kde na niektorých postoch krajov došlo k výmene doterajších predsedov najmä z osobných dôvodov. Tak v Banskobystrickom kraji nahradil doterajšieho predsedu p. Šianského p. Juraj Luky z DH Hodrušanka, v Žilinskom kraji vystriedal Mgr. Kohúta Ing. Koleják z DH Tvrdošanka a v Trnavskom kraji vystriedal Miloša Viselku p. Vladimír Pavlovič z DH Šúrovanka.  V ostatných krajoch nedošlo k zmenám predsedov krajov a tak zostáva v Bratislavskom kraji Mgr. Miroslava Sandtnerová z DH Vinosadka, v Trenčianskom kraji Mgr. Jozef Baláž z DH Maguranka z Kanianky v Nitrianskom kraji Miroslav Polčík z DH Lapášanka, v Prešovskom kraji Mgr. Ján Marhulík  a v Košickom kraji Tibor Theis z DH Seľanka. Na ďalšie posty predstavenstva boli znovuzvolení: Ján Jamriška na post predsedu ZDHS, Jozef Král na post podpredsedu ZDHS a metodika pre VDO na Slovensku, Vratislav Skaličan na post metodika pre dychové orchestre mladých. Ing. Ján Paulína na post manažéra ZDHS. Novozvolení do predstavenstva  boli p. Marián Vlado - na post metodika pre MDH na Slovensku a pre styk z VH. a ako náhradník  bol zvolený p. Ludvík Soukup. Zmeny nastali v Kontrolnej komisii ZDHS, kde okrem predsedu Ing. Špačka, ktorý bol do svojej funkcie opätovne zvolený, boli nominovaní a zvolení ako členovia Ing. Ivan Trchala a Milan Drimaj.

       8. konferencia upravila a schválila novú smernicu o základných členských vkladoch a príspevkoch s platnosťou od roku 2011 so sankciou rušenia registrácie a členstva v ZDHS pre neplnenie členských povinností automaticky k 1.7. príslušného roka so všetkými dôsledkami a stratou právnej subjektivity. Tento postup bol schválený 8. konferenciou jej uznesením aj pre rok 2010 po výzve všetkým členom neplniacim si svoje povinnosti k stejnému dátumu. Nová Smernica bude zverejnená po 1.7. súčasne zo starou smernicou, ktorá stratí účinnosť k 31.12. 2010.

       Zo zasadnutia 8. konferencie vzišiel aj návrh na riešenie funkcie tajomníčky ZDHS, ktorá je menovanou funkciou a bude doriešená s odsúhlasenou zmenou sídla ZDHS a ďalších technických problémov archívu ZDHS. Tiež s dokončením odovzdania funkcie bývalou tajomníčkou ZDHS a hĺbkovou analýzou stavu členskej základne, hospodárenia a vedením účtovníctva. Predstavenstvo uzatvorí tento problém najneskôr na svojom jesennom zasadnutí.

       8. konferencia odsúhlasila a schválila ďakovný list SRo a jeho riaditeľke za pochopenie vo vysielaní dychovej hudby vo verejnoprávnych médiách. List bude v plnom znení zverejnený na stiahnutie v tejto časti, spolu s ostatnými dokumentmi. 8. konferencia dala za úlohu dopracovať a schváliť nové zámery činnosti po diskusii a ankete na webovej stránke a zreálnení podkladov novozvolenému predstavenstvu ZDHS, najneskôr na jesennom zasadnutí predstavenstva ZDHS dokedy sú stále v platnosti zámery činnosti ešte od 7. konferencie.  Konferencia bola ukončená 15.5.2010 v Podbrezovej a materiály sa postupne spracovávajú za konzultácie užšieho predstavenstva ZDHS a kontrolnej komisie.                                                                                    (Ján Jamriška - predseda)

Materiály z 8. konferencie ZDHS 15.5.2010 v Podbrezovej na stiahnutie. - Budú dodávané postupne po dopracovaní - červene =  spracováva sa

Správa PZDHSPríloha k správe Správa - hospodárenieSpráva KKZápisnica 8. konfer.UzneseniaĎakovný list Sro

Zámery činnosti ZDHS do roku 2015.

   

   

   

   


   

 

Generačný čas: 133.26406478882ms, CMS system created by mr.Puetro0