Vnútorné informácie ZDHS  

Na tejto podstránke nášho internetového portálu chceme zverejňovať  osobitné výzvy pre spolky ZDHS v oblastiach plnenia základných členských povinností, dôležitých termínov na podávanie hlásení, zmien evidenčných a komunikačných údajov na evidenčných kartách ústredia ZDHS, podávanie pripomienok a návrhov predstavenstvu, zberu materiálov o činnosti spolkov pre dokumentáciu a štatistiku, zápisnice zo schôdzí predstavenstva, stav plnenia zámerov činnosti ZDHS a potrebné aktivity spolkov, prípravy krajských konferencií a  konferencií ZDHS a informácie súvisiace s prevádzkou tejto stránky.

 


 Aktualizácia k 08.01.2013

DANE - DAŇOVÉ POVINNOSTI SPOLKOV - DAŇOVÉ PRIZNANIA ORGANIZÁCIÍ NEZRIADENÝCH NA PODNIKANIE

(materiál pre spolky ZDHS)

Daňový rok Dátum uverejnenia Materiál PDF  Stručný popis obsahu materiálu k daňovej problematike pre spolky ZDHS.
2009 23.3.2010 Dane a priznanie dane spolkami v zdaňovacom období 2009, podávanie daňových priznaní a zaplatenie dane v roku 2010 do 31.3.2010
2009 23.3.2010 Metodický pokyn č. 6/2/2009 k zdaňovaniu nezaložených, alebo nezriadených na podnikanie po 1.4.2004 - vymedzenie pojmov a praktické príklady - materiál DRSR -  Ing. Zlatica Ondrušková - námestníčka GR.  
2010    
2010    

 


PROGRAMY a ZÁPISNICE zasadnutí P ZDHS.

(dodávané priebežne)

Rok Dátum zasadnutia Zápisnica PDF Hlavné správy a úlohy- stručný obsah zápisnice
2009 4-5. apríla Omšenie   Prezentácia, kontrola plnenia úloh, výročia a odmeny, ceny ZDHS, spolupráca s NOC, tvorivé dielne, Dychfest 2009, medzinárodná spolupráca, riešenie grantov, Novomestská nota, úlohy P ZDHS.
2009 14-15. nov. Omšenie    Prezentácia, kontrola a vyhodnotenie hlavných akcií ZDHS v roku 2009, krajské konferencie a 8. konferencia ZDHS, 20. výročie vzniku, členská disciplína, návrhy krajov, ankety a nové zámery činnosti, uznesenia.
2010  17-18.apríla Omšenie Pozvánka na prvé zasadnutie P ZDHS pre členov P ZDHS. Zasadnutie zamerané k príprave 8. konferencie a úlohami spojenými s podujatím. - účasť nutná.
 2011

19.11.2011    Považská Bystrica

Pozvánka na zasadnutie P ZDHS pre členov P ZDHS. Zasadnutie zamerané na vyhodnotenie činnosti od 8. konferencie, vnútorné zmeny v predstavenstve a zámery činnosti v roku 2012. - účasť nutná.

Priloha 1 - správa predsedu Príloha 2 -  Úlohy pre rok 2011 - 2012
 2012

21.04.2012    Považská Bystrica

Pozvánka na prvé zasadnutie P ZDHS 2012, pre členov P ZDHS. Zasadnutie zamerané k činnosti ZDHS v roku 2012, hlavným úlohám a prioritám zámerov činnosti. - účasť nutná.
 2013 19.01.2013    Považská Bystrica Pozvánka na prvé zasadnutie P ZDHS 2013, pre členov P ZDHS. Zasadnutie zamerané k činnosti ZDHS v roku 2012 - spravodajsky - 2013 - k hlavným úlohám a prioritám zámerov činnosti. - účasť nutná.                     Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva - úlohy a uznesenia z 19.1.2013
 2013      

INFORMÁCIE A MATERIÁLY CISM  z kongresov a stretnutí delegátov.

Rok Dátum Zápis PDF Stručný obsah v preklade
2011  8. - 9. sept.  Protokol stretnutia delegátov v TROSSINGENE.  - nemecký originál
2011   8. - 9. sept.  Správa predsedu CISM na stretnutí delegátov v TROSSINGENE - nemecký originál
     

 

? Do pozornosti pre všetky spolky Združenia dychových hudieb Slovenska ?


 

Skôr než krajské konferencie začnú

Zamyslenie nad stavom v ZDHS  a v DH na Slovensku, november 2009.

 _ Materiál na stiahnutie a vytlačenie.

Materiál je základnou prílohou k jednaniu jesenného zasadnutia predstavenstva ZDHS 14.11.2009 v Omšení, indíciami pre jednania krajských konferencií (konaných najneskôr do 22.3.2010), pre predkonferenčné jarné zasadnutie predstavenstva ZDHS stanovené na 27-28.3.2010 v Omšení  a pre prijatie uznesení na 8. Celoštátnej konferencii ZDHS zatiaľ predbežne stanovenej spolu so zamýšľaným slávnostným koncertom k 20. výročiu vzniku ZDHS na dátum 14-15. máj v Podbrezovej.   

P. Bystrica 15.11.2009

Predseda ZDHS


Oznámenie o zrušení registrácie Spolku dychová hudba HANDLOVÁ reg. č. 30833 samotným spolkom.

Dňa 25.1.2010 bolo doručené ústrediu ZDHS rozhodnutie spolku DH HANDLOVÁ o zániku spolku jeho dobrovoľným rozpustením na základe uznesenia mimoriadnej schôdze spolku dňa 30.11.2009. Súčasne boli dodané aj všetky potrebné dokumenty o zrušení účtu, IČA a hlásenia DÚ, MsÚ,a rozhodnutím o majetkovom vysporiadaní. Tiež bol odovzdaný preukaz spolku DH.  Združenie dychových hudieb Slovenska berie na vedomie rozhodnutie členov v súlade zo stanovami ZDHS a chápe podmienky súčasného stavu spolku, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu. Spolok má všetky svoje povinnosti vôči ZDHS splnené. Ďakujeme spolku DH Handlová za doterajšiu zodpovednú a prospešnú činnosť pre dychovú hudbu vo svojom regióne a na Slovensku Osobitne chceme poďakovať predsedovi spolku p. Antonovi Michelemu o úprimnú snahu riešiť zložitú situáciu DH v Handlovej a za jeho dlhoročnú prácu pre DH v regióne.                                                                                                                                                                                      (predstavenstvo ZDHS).

Abdikačný list spolku DH.


Oznámenie o zrušení registrácie Spolku dychová hudba Striebornička reg. č. 20519 samotným spolkom.

Na sekretariát ZDHS bol doručený list s oznámením o rozhodnutí spolku DH Striebornička o jeho zániku dobrovoľným rozpustením. Predstavenstvo spolku vykonalo všetky úkony potrebné k tomuto rozhodnutiu v súlade so stanovami ZDHS, ako jeho organizačná jednotka a zaslalo doklady o zrušení svojho identifikačného čísla, (IČO), vrátenie preukazu spolku, oznámenia daňovému úradu, (ktoré ešte oznámením potvrdí ZDHS) a zrušenia účtu spolku v peňažnom ústave. Má  zápis o dohodnutom spôsobe naloženia s majetkom spolku pri jeho zrušení. 

V liste oznamujúcom zrušenie spolku sa uvádza, že zostatok peňažných prostriedkov na účte spolku v sume 22,03 EUR, previedol spolok na účet ZDHS, ako príspevok na podporu ďalšej činnosti ZDHS, v ktorej praje združeniu veľa úspechov. 

Predstavenstvo Združenia dychových hudieb Slovenska si takéhoto korektného postupu nesmierne váži, ďakuje za príklad daný pre všetky naše spolky, ktoré by sa v budúcnosti rozhodli z akéhokoľvek dôvodu zrušiť svoju registráciu a rozpustiť, či transformovať spolok. Ďakujeme tiež za venované finančné prostriedky na podporu činnosti Združenia a vážime si tohto postupu spolku. Osobne sa chceme poďakovať Ing. Petrovi Bílovi za absolútne korektný postup spolku pri riešení tohto problému a dávame ho do pozornosti pre všetky riešenia podobných možných situácii spolkov vo vzťahu k stanovám združenia a samotnému ZDHS.

Pre ilustráciu a ako príklad pre riešenie podobných situácií pre všetky spolky uvádzame list Spolku DH Striebornička v plnom znení.


Oznámenie o zrušení registrácie Spolku dychová hudba ZŤS Dubnica nad váhom reg. č. 03012 samotným spolkom.

Dňa 19.10.2009 bolo doručené ústrediu ZDHS rozhodnutie spolku Dh ZŤS Dubnica nad Váhom  o zániku spolku jeho dobrovoľným rozpustením na základe uznesenia mimoriadnej schôdze spolku dňa 28.9.2009. Súčasne boli dodané aj všetky potrebné dokumenty o zrušení účtu, IČA a hlásenia DÚ a rozhodnutím o majetkovom vysporiadaní. Združenie dychových hudieb Slovenska berie na vedomie rozhodnutie členov v súlade zo stanovami ZDHS a chápe podmienky súčasného stavu spolku, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu. Spolok má všetky svoje povinnosti vôči ZDHS splnené. Ďakujeme spolku za doterajšiu prospešnú činnosť pre dychovú hudbu vo svojom regióne a na Slovensku. (predstavenstvo ZDHS).

Abdikačný list spolku DH.


 

 

 

Generačný čas: 11.25693321228ms, CMS system created by mr.Puetro0