Stanovy združenia do 31.12.2023


 

Dychová hudba je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života našej spoločnosti. Vychádza z tradícií slovenského národa, národností a etnických skupín, využíva pramene ľudovej piesne a dôstojne reprezentuje našu hudobnú kultúru doma i v zahraničí.

Združenie dychových hudieb Slovenska rozvíja národné hudobné tradície a medzinárodnú spoluprácu. Svojou činnosťou pomáha prehlbovať a napĺňať tvorivé schopnosti autorov skladieb dychovej hudby a výkonných umelcov, pomáha pestovať hrdosť na našu ľudovú kultúru a hudobné umenie. Združenie dychových hudieb Slovenska vychádza vo svojej činnosti z princípov humanizmu, priateľstva medzi národmi a pomáha viesť mladú generáciu ku skutočným hodnotám našej hudobnej kultúry.

Článok l

Postavenie, poslanie a sídlo ZDHS

1) Združenie dychových hudieb Slovenska (ďalej len „ZDHS“) bolo založené 27. januára 1990
v Bratislave na ustanovujúcej konferencii zástupcov dychových hudieb a odborníkov.

2) ZDHS je občianska organizácia ochraňujúca stavovské a profesijné záujmy svojich členov
a svojou činnosťou sa zaraďuje do odvetvia kultúry.

3) ZDHS je podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov nepodnikateľskou a neziskovou občianskou organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou.

4) Činnosť ZDHS, hospodárenie a účtovníctvo sa riadia stanovami ZDHS (ďalej len „stanovami“), internými pokynmi a všeobecne záväznými predpismi.

5) Poslaním ZDHS je:

(a) starať sa o všestranný rozvoj dychovej hudby doma a jej propagáciu v zahraničí,

(b) podporovať združovanie sa občanov do občianskych spolkov dychových hudieb
a do iných spolkov, ktorých činnosť je blízka dychovej hudbe, napríklad do spolkov hudby, ktoré sú obsadené aspoň dvomi dychovými nástrojmi, do spolkov spevu, tanca, mažoretiek a pod.,

(c) registrovať spolky ako právne subjekty v registri spolkov ZDHS, ak sa pre túto registráciu v ZDHS spolky dobrovoľne rozhodli,

(d) viesť spolky k vytváraniu umeleckých hodnôt na vysokej estetickej, umeleckej
a odbornej úrovni,

(e) zastupovať stavovské a profesijné záujmy svojich členov, ochraňovať ich oprávnené záujmy vo všetkých sférach spoločenského života, poskytovať poradenské služby spolkom a ich členom pri riešení závažných problémov s orgánmi obecnej samosprávy, štátnej správy a inými subjektami,

(f) udeľovať vyznamenania, čestné uznania, diplomy, ceny, odmeny a ďakovné listy spolkom a členom za vynikajúce umelecké, organizačné alebo pracovné výsledky,

(g) spolupracovať s Ministerstvom kultúry SR (MK SR), s Národným osvetovým
centrom (NOC), s Ministerstvom školstva SR (MŠ SR), s Hudobným fondom (HF)
a s inými hudobnými organizáciami patriacimi do odvetvia kultúry, ďalej s krajskými
a okresnými úradmi, s regionálnymi osvetovými strediskami, s obecnými úradmi
a ich kultúrnymi strediskami,

(h) nadväzovať a udržiavať kontakty s podobnými združeniami, zväzmi, inštitúciami
a spolkami doma i v zahraničí,

(i) iniciovať, pripomienkovať a prerokúvať legislatívne návrhy, týkajúce sa činnosti dychovej hudby, mažoretiek a miestnej kultúry,

(j) vykonávať poradenskú, metodickú a informačnú činnosť.

6) Tlačené informácie pre vnútornú potrebu poskytuje ZDHS vydávaním Ročenky ZDHS, Informátora ZDHS, Kalendára podujatí a propagačných materiálov. ZDHS krajov a spolky môžu vydávať
pre vnútornú potrebu vlastné informačné materiály.

7) Sídlom ZDHS je Bratislava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 2

Organizačná štruktúra, organizačné jednotky,
ich pôsobnosť, orgány, sídlo a právne postavenie jednotiek

1) ZDHS má túto trojstupňovú organizačnú štruktúru, v ktorej pôsobia tieto organizačné jednotky (ďalej len „jednotky“):

a) ZDHS - je najvyššou ústrednou jednotkou („ústredie ZDHS“), má celoslovenskú pôsobnosť
a tieto orgány:

- konferencia ZDHS,

- predstavenstvo ZDHS,

- sekretariát ZDHS,

- kontrolná komisia ZDHS,

b) ZDHS kraja - je jednotkou stredného stupňa, má krajskú pôsobnosť a tieto orgány:

 

- konferencia ZDHS kraja,

- predstavenstvo ZDHS kraja,

- kontrolná komisia ZDHS kraja,

c) spolok registrovaný v ZDHS (ďalej len „spolok“) je základnou jednotkou, má miestnu pôsobnosť a tieto orgány:

- výročná členská schôdza spolku,

- predstavenstvo spolku,

- kontrolná komisia, alebo kontrolór spolku.

2) Sídlom ZDHS krajov je bydlisko (adresa) predsedu ZDHS kraja, sídlom spolkov je miesto (adresa),
ktorú určí predstavenstvo spolku.

3) Každá jednotka ZDHS má vlastnú právnu subjektivitu odvodenú zo spoločných stanov a koná
vo vlastnom mene prostredníctvom štatutárnych zástupcov.

4) Štatutárnymi zástupcami jednotiek sú ich predseda a tajomník.

5) Základné znaky právnej subjektivity jednotiek sú:

- spoločné stanovy,

- vlastný názov jednotky,

- vlastné identifikačné číslo (IČO),

- vlastný bežný účet v peňažnej organizácii,

- vlastný rozpočet, hospodárenie a účtovníctvo vedené podľa zákona o účtovníctve,

- vlastné účtovné a štatistické výkazníctvo.

6) Každá jednotka

a) samostatne vystupuje pred súdom, v styku s obecnými a štátnymi orgánmi a inými subjektami,

b) samostatne alebo so spoluusporiadateľmi usporadúva rôzne miestne, okresné, krajské
a celoštátne podujatia dychových hudieb a mažoretiek ako napr. oslavy, slávnosti, festivaly, súťaže, dychfesty, koncerty a podobne,

c) má vlastnú pečiatku, ktorá musí obsahovať základné informačné údaje ako sú: názov jednotky, pri spolkoch registračné číslo v ZDHS, ulica, číslo domu a sídlo, napr.:

ZDRUŽENIE DYCHOVÝCH HUDIEB SLOVENSKA

Žabotova 2, 811 04 Bratislava

 

ZDRUŽENIE DYCHOVÝCH HUDIEB SLOVENSKA

Banskobystrický kraj

ul. ČSA 239/8, 967 01 Kremnica

 

Spolok Dychová hudba PEZINČANKA

reg. č. v ZDHS 10719

Polkorábova 5, 902 01 Pezinok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Vyššie jednotky: ZDHS a ZDHS kraja (ďalej len „vyššie jednotky“)

a) vedú agendu členskej základne, t.j. registráciu spolkov na evidenčných kartách, alebo iných médiách a evidencie ich členských záväzkov a povinností v potrebnom rozsahu,

b) poskytujú spolkom odbornú a metodickú pomoc a poradenské služby v oblastiach organizačnej a ekonomicko-právnej, administratívnej a v účtovníctve,

c) každá má vlastných členov, príp. priaznivcov a vedú ich evidenciu. Členovia môžu vytvárať kluby alebo sekcie, napr. hudobných skladateľov, textárov, fankluby a pod.; kluby a sekcie využívajú právnu subjektivitu svojej jednotky.

8) Spolok

a) nemá zriaďovateľa ani zakladateľa, nie je podriadený nijakej cudzej organizácii, zakladajú si ho občania sami, slobodne podľa zákona č. 83/199O Z. z. o združovaní občanov,

b) členstvo spolku ZDHS vzniká registráciou v ZDHS, ktorá sa vykonáva po prijatí riadne vyplnenej evidenčnej karty spolku a zoznamu členov spolku, a to dňom, v ktorom bol
na bežný účet ZDHS pripísaný základný členský vklad (zápisné) a odvod podielu
z členských príspevkov od členov spolku,

c) dostane o svojej registrácii Preukaz spolku o členstve v ZDHS,

d) môže mať viacero umeleckých kolektívov, klubov a fanklubov, ktoré využívajú právnu subjektivitu spolku,

e) má právo

- požadovať a dostávať informácie potrebné pre svoju činnosť od vyšších jednotiek,

- podávať iniciatívne návrhy na odstraňovanie nedostatkov a na zlepšovanie činnosti vyšších jednotiek a dožadovať sa nápravy,

- zúčastňovať sa konferencií ZDHS kraja a navrhovať kandidátov do predstavenstva ZDHS kraja a do predstavenstva ZDHS,

- vysielať svojho delegáta na konferenciu ZDHS.

f) má povinnosť

- dodržiavať stanovy ZDHS a smernicu o základných členských vkladoch a členských príspevkoch, ako aj ďalšie pokyny vydané vyššími jednotkami ZDHS,

- pomáhať pri plnení úloh ZDHS kraja a zúčastňovať sa aktívne na napĺňaní poslania ZDHS,

- podávať pravdivé informácie o všetkom čo súvisí s jeho činnosťou,

- hlásiť vyšším orgánom zmeny IČO, bežného účtu, zmeny v zložení svojho predstavenstva a jeho kontaktných spojení ihneď ako nastali,

- po zrušení registrácie spolku a pri jeho zániku vrátiť na sekretariát ústredia ZDHS Preukaz spolku o členstve v ZDHS, odhlásiť svoje IČO a zrušiť svoj bankový účet; kópie listov o odhlásení IČO a zrušení bankového účtu poslať taktiež na sekretariát ústredia ZDHS.

 

Článok 3

Pôsobnosť orgánov jednotiek

A - Konferencie a výročné členské schôdze

1) Konferencia ZDHS

 

 

 

 

 

a) je najvyšším orgánom ZDHS zloženým z delegátov, ktorými sú členovia predstavenstva ZDHS, predseda kontrolnej komisie ZDHS a delegáti zo spolkov, ktoré majú splnené všetky členské povinnosti a boli zvolení na konferenciách ZDHS kraja podľa kľúča stanoveného predstavenstvom ZDHS, najmenej však jeden delegát na päť spolkov; konferencie sa majú právo zúčastniť i zástupcovia nedelegovaných spolkov za podmienok, ktoré stanoví predstavenstvo ZDHS,

b) sa koná pravidelne raz za štyri roky, spravidla v treťom alebo v štvrtom mesiaci,
a to po ročnej uzávierke stavu členskej základne a účtovníctva ZDHS,

c) prerokúva a schvaľuje správy o činnosti, o stave členskej základne a o hospodárení ústredia ZDHS a správu kontrolnej komisie ZDHS o výsledkoch kontroly za uplynulé funkčné obdobie,

d) volí a odvoláva členov predstavenstva ZDHS a kontrolnej komisie ZDHS,

e) schvaľuje

- stanovy ZDHS (ďalej len „stanovy“) ich doplnky a zmeny,

- rokovacie poriadky konferencie ZDHS a orgánov ZDHS ich doplnky a zmeny,

- zámery činnosti ZDHS na budúce funkčné obdobie,

- smernicu o základných členských vkladoch a členských príspevkoch
a iné organizačno-právne a ekonomické smernice,

f) rozhoduje

- o zásadných otázkach týkajúcich sa ZDHS ako celku,

- o zániku ZDHS v súlade so zákonom 83/1990 Z. z. o združovaní občanov,

g) sa môže konať aj ako mimoriadna konferencia ZDHS, ak o tom rozhodne predstavenstvo ZDHS, alebo ak o to požiada nadpolovičná väčšina predstavenstiev ZDHS krajov, prípadne viac ako 30 % spolkov z každého kraja; zúčastnia sa na nej delegáti podľa kľúča uvedeného pod písmenom a).

2) Konferencia ZDHS kraja

a) je najvyšším orgánom ZDHS kraja, zloženým z delegátov, ktorými sú členovia predstavenstva ZDHS kraja, predseda kontrolnej komisie kraja a z každého spolku kraja, ktorý má splnené všetky členské povinnosti, jeden delegát - spravidla predseda spolku,

b) koná sa raz za dva roky (dvakrát medzi konferenciami ZDHS)

- jedna sa koná v čase a podľa programu, ktorý určuje predstavenstvo ZDHS kraja,

- ďalšia sa koná v roku pred konferenciou ZDHS, spravidla v druhom alebo treťom mesiaci, a to po ročnej uzávierke stavu členskej základne kraja a účtovníctva ZDHS kraja,

c) prerokúva a schvaľuje

- správu o činnosti ZDHS kraja, o stave členskej základne a o hospodárení ZDHS kraja a správu kontrolnej komisie ZDHS kraja o výsledkoch kontroly za uplynulé funkčné obdobie,

- návrhy na doplnky a zmeny stanov, rokovacích poriadkov a smernice o základných členských vkladoch a členských príspevkoch,

d) schvaľuje zámery činnosti a rozpočet ZDHS kraja na budúce funkčné obdobie,

e) volí a odvoláva členov predstavenstva ZDHS kraja, kontrolnej komisie ZDHS kraja a volí spolky, ktoré budú oprávnené vyslať svojho delegáta na konferenciu ZDHS; kľúč pre voľby stanovuje článok 3, časť A, odsek l, písmeno a).

3) Výročná členská schôdza spolku

a) je najvyšším orgánom spolku a tvoria ho všetci právoplatní členovia spolku, ktorí si splnili svoje povinnosti a zaplatili členský príspevok,

b) sa koná pravidelne každý rok v prvom mesiaci, a to po uzávierke stavu členskej základne
a účtovníctva spolku,

c) prerokúva správu o činnosti a o hospodárení, o stave členskej základne spolku a správu kontrolnej komisie (kontrolóra) o výsledkoch kontroly za uplynulé funkčné obdobie,

d) volí a odvoláva členov predstavenstva a kontrolnú komisiu (kontrolóra) spolku,

e) prerokúva návrhy na doplnky a zmeny stanov, smernice o základných členských vkladoch
a členských príspevkoch a návrhy i odporúčania pre vyššie orgány ZDHS,

f) schvaľuje zámery činnosti a rozpočet spolku pre budúci rok,

g) prerokúva a schvaľuje organizačný a rokovací poriadok spolku jeho doplnky a zmeny.

4) Operatívna, prípadne mimoriadna členská schôdza spolku sa koná podľa potreby, ak o jej konaní rozhodne predstavenstvo spolku, alebo ak o jej konanie požiada viac ako 50 % členov spolku.

5) O priebehu a výsledkoch konferencií a výročných členských schôdzí sa vyhotovuje záznam,
ktorý obsahuje najmä: program rokovania, uznášania schopnosť, výsledky volieb a prijaté uznesenia.

B - Predstavenstvá

1) Predstavenstvo ZDHS

 

 

 

 

 

 

 

 

a) má najmenej trinásť členov zvolených na štvorročné funkčné obdobie, patria do neho predsedovia ZDHS krajov zvolení na konferenciách ZDHS krajov a ďalší členovia,
ktorých do predstavenstva zvolila konferencia ZDHS,

b) na prvom zasadnutí v novom funkčnom období si zo svojho stredu zvolí predsedu
a podpredsedov; ostatných členov predstavenstva poverí konkrétnymi funkciami a vymenuje tajomníka sekretariátu ZDHS,

c) je v období medzi konferenciami ZDHS najvyšším orgánom ZDHS s rozhodujúcou právomocou, pričom nemôže meniť stanovy,

d) prerokúva a predkladá materiály konferencii ZDHS,

e) schvaľuje svoj organizačný poriadok a ročné rozpočty sekretariátu ZDHS,

f) rozhoduje o počte a odmeňovaní pracovníkov sekretariátu ZDHS,

g) zasadá najmenej dvakrát za rok a na zasadnutia prizýva predsedu kontrolnej komisie ZDHS,

h) prenecháva operatívne riešenia úloh užšiemu predstavenstvu v zložení: predseda, podpredsedovia a tajomník ZDHS, ktoré o svojich uzneseniach informuje predstavenstvo ZDHS.

2) Predstavenstvo ZDHS kraja

a) má najmenej päť členov zvolených na štvorročné funkčné obdobie,

b) na prvom zasadnutí v novom funkčnom období si zo svojho stredu zvolí predsedu,
aspoň jedného podpredsedu a vymenuje tajomníka. Ostatných členov predstavenstva poverí potrebnými funkciami,

c) je v období medzi konferenciami ZDHS kraja najvyšším orgánom ZDHS kraja
s rozhodujúcou právomocou,

d) schvaľuje svoj organizačný poriadok a ročné rozpočty,

e) predkladá na konferenciu ZDHS kraja správu o činnosti ZDHS kraja, o stave členskej základne ZDHS kraja a o hospodárení; materiály vypracovávajú štatutárni zástupcovia predstavenstva,

f) zasadá najmenej dvakrát ročne a na zasadnutia prizýva predsedu kontrolnej komisie ZDHS kraja,

g) prenecháva operatívne riešenie úloh užšiemu predstavenstvu v zložení: predseda,
prvý podpredseda a tajomník, ktoré o svojich rozhodnutiach informuje predstavenstvo ZDHS kraja.

3) Predstavenstvo spolku

a) má aspoň štyroch členov na jednoročné funkčné obdobie s funkciami ako sú: predseda, podpredseda, tajomník, dirigent, hospodár, manažér a pod., pričom sa funkcie môžu vhodne spájať a jeden člen môže zastávať najviac dve zlúčené funkcie; predseda však nemôže zastávať súbežne aj funkciu tajomníka,

b) je v období medzi výročnými členskými schôdzami najvyšším orgánom s rozhodujúcou právomocou nevybočujúcou z rámca stanov,

c) koná menom spolku, uzatvára zmluvy o účinkovaní, hospodárske zmluvy a pod. s podpisom štatutárneho zástupcu spolku,

d) úzko spolupracuje s predstavenstvom ZDHS kraja,

e) vedie evidenciu členov spolku, hospodársko-správnu agendu, účtovníctvo a kroniku spolku,

f) predkladá výročnej členskej schôdzi na schválenie návrh zámerov činnosti a rozpočtu spolku
na budúci rok spolu so správou o činnosti, o hospodárení a o stave členov spolku
za uplynulý rok; materiály vypracovávajú a predkladajú štatutárni zástupcovia,

g) zasadá najmenej dvakrát ročne a na zasadnutia prizýva predsedu kontrolnej komisie (kontrolóra).

4) Zmeny v predstavenstvách vykonáva predstavenstvo jednotky vtedy, keď:

a) odstúpi jeho člen a dôvody uvedie predstavenstvu v písomnej abdikácii,
o ktorej rozhodne predstavenstvo do jedného mesiaca,

b) svojho člena odvolá predstavenstvo z dôvodov neplnenia si povinností, porušovania stanov, dobrého mena ZDHS a svojej jednotky,

c) do predstavenstva kooptuje nového člena na novú funkciu alebo nových členov
za tých, ktorým sa členstvo v predstavenstve skončilo.

5) Odovzdanie a prevzatie funkcií predstavenstiev sa vykoná písomne.

C - Sekretariáty

1) Sekretariát ZDHS

a) je výkonným orgánom konferencie ZDHS a predstavenstva ZDHS ako samostatný organizačný útvar,

b) tvorí predseda ZDHS ako čestná funkcia a tajomník ZDHS ako odmeňovaná funkcia, prípadne ďalší pracovníci podľa rozhodnutia predstavenstva ZDHS,

c) vedie ústrednú registráciu spolkov podľa krajov, priebežne sleduje plnenie členských povinností spolkov a ZDHS krajov,

d) vedie evidenciu členov organizovaných pri ústredí ZDHS,

e) vedie administratívu, ekonomiku a účtovníctvo ústredia ZDHS a zodpovedá za ne,

f) pripravuje a predkladá predstavenstvu ZDHS správy o činnosti, hospodárení a stave členskej základne ZDHS za uplynulé funkčné obdobie a návrh zámerov činnosti ZDHS na ďalšie štvorročné funkčné obdobie, ako i rôzne materiály na jeho zasadnutia,

g) zabezpečuje a zvoláva zasadnutia predstavenstva ZDHS,

h) udržiava písomný a spojový styk s predsedami a tajomníkmi ZDHS krajov
a s predsedami, dirigentmi a tajomníkmi spolkov,

i) poskytuje poradenské služby jednotkám krajov a spolkom.

2) Sekretariáty ZDHS krajov a sekretariáty spolkov sa ako samostatné výkonné organizačné útvary spravidla nezakladajú; ich úlohy plnia zvolení štatutárni zástupcovia predseda a tajomník.
O prípadnom odmeňovaní práce tajomníka môže rozhodnúť predstavenstvo príslušnej jednotky.
Štatutárni zástupcovia týchto jednotiek zodpovedajú za vedenie agendy svojich jednotiek
a pre rokovania konferencií ZDHS krajov a výročných členských schôdzí spolkov
ako i pre zasadnutia svojich predstavenstiev vypracovávajú potrebné materiály a referujú o nich.

D - Kontrolné komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Každá jednotka má svoju trojčlennú kontrolnú komisiu zvolenú na funkčné obdobie zhodné
s funkčným obdobím svojho predstavenstva. V ZDHS krajov a v spolkoch môže byť, s ohľadom
na podmienky, iba kontrolór.

2) Kontrolné komisie

a) si volia predsedu spomedzi seba,

b) preverujú plnenie uznesení konferencie ZDHS, konferencie ZDHS kraja, výročnej členskej schôdze spolku a plnenie uznesení svojho predstavenstva,

c) kontrolujú

- správnosť vedenia registrácie spolkov a správnosť vedenia evidencie individuálnych členov svojej jednotky,

- formálnu a vecnú správnosť vedenia účtovných dokladov, účtovných uzávierok, opodstatnenosť a správnosť hospodárskych operácií,

d) podávajú o výsledkoch kontrol písomné správy svojim predstavenstvám, konferenciám
a výročným členským schôdzam.

3) Kontrolná komisia vyššej jednotky je oprávnená vykonávať kontrolu v jednotkách nižšieho stupňa
až po dohode s ich predstavenstvom.

 

Článok 4

Čestné tituly

 

 

 

 

 

1) Predsedom a funkcionárom predstavenstiev, ktorí sa osobne pričinili a zaslúžili o rozvoj ZDHS, ZDHS kraja alebo spolku a odchádzajú z aktívnej činnosti, alebo z funkcie z iných dôvodov, predstavenstvá jednotiek môžu udeliť čestné tituly: Čestný predseda ZDHS, Čestný predseda ZDHS kraja,
Čestný predseda spolku, Čestný člen predstavenstva ZDHS, Čestný člen predstavenstva ZDHS kraja, Čestný člen predstavenstva spolku
.

2) Čestný titul je doživotný a predstavenstvá ho môžu odňať, len ak sú na to veľmi vážne dôvody, vyplývajúce najmä z porušovania stanov, dobrého mena ZDHS a dobrého mena svojej jednotky.

3) Kompetencie čestných funkcionárov majú reprezentatívny charakter a ich rozsah dohodne
s nimi predstavenstvo príslušnej jednotky, alebo ich zakotví do svojho organizačného a rokovacieho poriadku.

4) Čestní predsedovia a čestní členovia predstavenstiev majú pri rozhodovaniach poradný hlas.

 

Článok 5

Členská základňa

 

 

 

1) Členskú základňu ZDHS tvoria jednotlivé jednotky a v nich organizované fyzické a právnické osoby (ďalej len „členovia“).

2) Členovi vzniká členstvo na základe prijatej a schválenej prihlášky a to odo dňa, v ktorom zaplatil členský príspevok.

3) Najpočetnejšiu členskú základňu tvoria spolky (viď. čl. 2, odsek 8) a v nich organizovaní členovia:

a) výkonní umelci, ktorí svoje umenie pestujú ako vlastnú záľubu vo voľnom mimopracovnom čase - patria sem: hudobníci, speváci, tanečníci, ľudoví rozprávači, konferencieri a ďalší výkonní umelci,

b) priaznivci

- fyzické osoby napr.: skladatelia, textári, spisovatelia, básnici, ďalej sympatizujúci občania, poslanci, funkcionári samosprávnych orgánov a organizácií

- právnické osoby napr.: podniky, družstvá a iné organizácie,

c) čestní členovia - jednotlivci a organizácie významne podporujúci spolok; títo nepodávajú prihlášku, čestné členstvo im udeľuje predstavenstvo; čestným členom môže byť aj cudzí štátny príslušník, alebo zahraničný právny subjekt,

d) čestní členovia platia členské príspevky dobrovoľne a pri rozhodovaniach majú poradný hlas.

4) Členská základňa pri ZDHS a pri ZDHS krajov má podobnú skladbu ako v spolkoch (viď odsek 3).

Článok 6

Práva a povinnosti členov

 

 

 

 

 

1) Každý člen dostane od svojej jednotky osobný preukaz o členstve a má tieto

a) práva

- zapožičať si od svojej jednotky stanovy na preštudovanie,

- voliť a byť volený do orgánov jednotiek,

- navrhovať osoby na funkcie v orgánoch jednotiek,

- predkladať orgánom jednotiek návrhy, podnety a dostávať od nich potrebné informácie,

- aktívne sa zúčastňovať na organizovaní a realizácii podujatí jednotiek,

- upozorňovať orgány jednotiek na nedostatky v ich činnosti,

- ponechať si preukaz o členstve aj po jeho skončení.

b) povinnosti

- dodržiavať stanovy, smernice a pokyny ZDHS, plniť uznesenia orgánov jednotky
a prevzaté úlohy,

- pomáhať pri plnení úloh jednotky a aktívne sa zúčastňovať na plnení poslania ZDHS,

- zaplatiť v termíne členský príspevok,

- bez meškania oznámiť svojej jednotke každú zmenu a skutočnosť dôležitú
pre evidenciu členstva,

- zachovať dôvernosť o závažných skutočnostiach týkajúcich sa jednotiek ZDHS.

2) Práva a povinnosti spolkov určuje článok 2, odsek 8.

 

Článok 7

Porušenie práv a povinnosti - členská disciplína

1) Za porušenie členskej disciplíny (čl. 6) sa pokladá

a) konanie, ktoré je v rozpore s poslaním ZDHS,

b) konanie v rozpore zo stanovami, smernicami a pokynmi,

c) neplnenie si členských povinností a zneužívanie svojich práv.

2) Porušenie členskej disciplíny rieši príslušné predstavenstvo podľa stupňa závažnosti

a) osobným rozhovorom,

b) ústnym a písomným napomenutím,

c) vylúčením z členských radov jednotky,

d) zrušením registrácie spolku v ZDHS.

3) Proti rozhodnutiu predstavenstva sa môže člen ZDHS odvolať písomne na predstavenstvo vyššej jednotky a spolok písomne na kontrolnú komisiu ZDHS.

4) Odvolacie orgány sú povinné odvolanie bez zbytočného odkladu prerokovať a najneskoršie
do jedného mesiaca poslať o ňom písomné rozhodnutie.

5) Vylúčený člen môže byť znova prijatý len na základe rozhodnutia predstavenstva príslušnej jednotky.

6) Spolok, ktorému bola zrušená registrácia v ZDHS, môže byť znova zaregistrovaný, len ak pominuli dôvody zrušenia registrácie a ak s novou registráciou vyslovilo súhlas predstavenstvo, alebo užšie predstavenstvo ZDHS.

 

Článok 8

Zánik členstva

1) Členstvo v jednotkách zaniká

a) vystúpením, oznámeným včas predstavenstvu písomne,

b) úmrtím člena,

c) vylúčením člena,

d) odňatím čestného členstva a odňatím čestného titulu,

2) Členstvo spolku v registrácii ZDHS zaniká

a) dobrovoľným rozpustením spolku,

b) zlúčením spolku s iným spolkom,

c) zrušením registrácie spolku za porušenie disciplíny,

d) dobrovoľným vystúpením spolku z registrácie v ZDHS.

3) Na zánik spolku rozpustením a zlúčením sa analogicky vzťahuje zákon č. 83/1990 Z. z.,
a to ustanovenia paragrafu 12 a na ich majetkové vysporiadanie paragraf 13.

4) Zánikom členstva nevzniká bývalému členovi nárok na vrátenie členského príspevku a spolku
na vrátenie základného členského vkladu a odvodu z členských príspevkov.

 

Článok 9

Voľby a hlasovanie

1) Voľby predstavenstiev a kontrolných komisií sa konajú na konferencii ZDHS, na konferencii ZDHS kraja a na výročnej členskej schôdzi spolku.

2) Pred konaním volieb sa najskôr

a) delegáti konferencií a výročných členských schôdzí hlasovaním rozhodnú, či voľby budú aklamačné, alebo tajné,

b) zvolí jedna štvorčlenná návrhová a volebná komisia, ktorá po zostáva z predsedu, navrhovateľa, zapisovateľa a overovateľa zápisnice o voľbách.

3) Voľby vedie predseda návrhovej a volebnej komisie v spolupráci s pracovným predsedníctvom konferencie alebo výročnej členskej schôdze.

4) Voľby sú právoplatné ak

a) sa na konferencii ZDHS a konferenciách ZDHS krajov zúčastnilo viac ako 50 % stanoveného počtu delegátov a na výročných členských schôdzach spolkov viac ako 50 % členov spolku
s hlasovacím právom,

b) za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných voličov.

5) Hlasovanie o zániku spolku alebo o jeho dobrovoľnom vystúpení z registrácie ZDHS je právoplatné, ak sa ho zúčastnilo aspoň 2/3 členov spolku s hlasovacím právom.

6) Pri hlasovaní o zániku ZDHS musí byť prítomných najmenej 2/3 členov predstavenstva ZDHS
a najmenej 50 % z počtu registrovaných spolkov každého kraja. Hlasovanie je právoplatné,
ak za zánik ZDHS hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

 

Článok 10

Hospodárenie

1) Každá jednotka hospodári samostatne podľa vlastného rozpočtu v súlade so stanovami a smernicami ZDHS a v súlade s platnými všeobecnými predpismi.

2) Zdrojom hospodárenia vyšších jednotiek ZDHS sú

a) príjmy zo základných členských vkladov,

b) príjmy z členských príspevkov od vlastných členov,

c) príjmy z odvodov stanoveného podielu z členských príspevkov zaplatených spolku
jeho členmi (viď Prílohu l týchto Stanov „Smernica o základných členských vkladoch
a členských príspevkoch“),

d) príjmy z vlastnej činnosti,

e) príjmy z dotácií rozpočtu MK SR a z rozpočtu fondov podporujúcich rozvoj kultúry,

f) príjmy z príspevkov od iných organizácií a sponzorov,

g) príjmy od sponzorov za predstavovanie (nosenie) reklamy podnikov (nie však ich výrobkov)
pri celoslovenských a krajských podujatiach ZDHS,

h) iné príjmy, dary a dedičstvá.

3) Spolky hospodária s prostriedkami, ktoré získavajú z členských príspevkov od svojich členov,
z vlastnej kultúrnej činnosti, zo sponzorských príjmov za predstavovanie (nosenie) reklamy podnikov (nie ich výrobkov) pri svojich vystúpeniach a podujatiach, z dotácií od obecných úradov,
z príspevkov od iných organizácií a sponzorov, z fondov ktoré podporujú rozvoj kultúry, z dedičstiev a darov.

4) Získané peňažné prostriedky používajú jednotky na úhrady bežných výdavkov, na úhrady uznaných výdavkov členom a na úhrady obstarania hmotného investičného majetku - hudobných nástrojov, krojov, zvukovo-technického a iného zariadenia a pod.

5) Spolky používajú časť získaných prostriedkov aj na odmeny výkonným umelcom za verejné účinkovanie (verejné predvedenie diel) ak sa na tom členovia spolku zásadne, alebo z prípadu
na prípad dohodli, nie však na odmeny za naštudovanie diela a skúšky.

6) Úspešné ročné hospodárenie jednotiek ZDHS nekončí tzv. ziskom, ale prebytkom, ktorý jednotky použijú v nasledujúcich rokoch na krytie svojich bežných výdavkov a na obnovu a rozvoj svojho materiálno-technického vybavenia.

7) Hmotný investičný majetok (inventár) evidujú jednotky v inventárnej evidencii a to v rozlíšení
na vlastný majetok a cudzí majetok v užívaní, zásoby v knihe zásob a pohľadávky a záväzky v knihe pohľadávok a záväzkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie vymenovaný majetok podlieha každoročnej inventarizácii.

8) Jednotky, najmä spolky môžu cudzí inventárny majetok, ktorý majú v užívaní získavať do svojho vlastníctva rôznymi prípustnými spôsobmi; ak ide o majetok štátu, tak podľa zákona a vyhlášky
o správe majetku štátu; ak ide o majetok obcí, tak podľa zákona o majetku obcí; a ak ide o majetok podnikateľských organizácií, tak podľa dohody alebo podľa všeobecne záväzných predpisov platných na území SR.

9) Vytvárať v hospodárení jednotiek nedovolené fondy nie je prípustné.

10) Jednotky ZDHS môžu zakladať nadácie na podporu rozvoja dychovej hudby a mažoretiek.
S prostriedkami nadácií hospodária zakladajúce jednotky.

11) Vzájomné vzťahy všetkých jednotiek a členov vo vnútri ZDHS ako aj ich konanie smerom navonok, ktoré nie sú v týchto stanovách upravené sa spravujú platnými všeobecne záväznými právnymi normami platnými v Slovenskej republike.

 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1) Tieto stanovy boli schválené 6. konferenciou ZDHS vo Svite dňa 3. decembra 2000 a nadobúdajú účinnosť od 4. decembra 2000.

2) Predchádzajúce stanovy schválené 4. celoslovenskou konferenciou ZDHS dňa 27. novembra 1993
v Trnave strácajú platnosť dňom 3. decembra 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1

 
  k stanovám Združenia dychových hudieb Slovenska registrovaným Ministerstvom vnútra SR
  3. januára 2001 pod č. VVS/1- 909/90-179-2

             Na základe uznesenia mimoriadnej konferencie ZDHS 27 - 28. augusta 2005 v Bardejove sa   

  mení sídlo združenia

  zo    Žabotova 2, 811 04 Bratislava

 
  na
  Kuklovská 5, 841 04 Bratislava

 

 Dodatok č. 2

 

  k stanovám Združenia dychových hudieb Slovenska registrovaným Ministerstvom vnútra SR
  3. januára 2001 pod č. VVS/1- 909/90-179-3.

             Na základe uznesenia 7. konferencie ZDHS  dňa 22.4.2006 v Považskej Bystrici sa mení sídlo

  združenia

   zo   Kuklovská 5, 841 04 Bratislava.

  na   Mudrochova 13, 831 06 Bratislava.

 

Na základe uznesenia 7. konferencie ZDHS dňa 22.4.2006 v Považskej Bystrici sa ďalej menia a dopĺňajú stanovy ZDHS takto: (zmeny a doplnky kurzívou).         

 

Článok 3

Pôsobnosť orgánov jednotiek

A - Konferencie a výročné členské schôdze

1)  Konferencia ZDHS

e) schvaľuje

- stanovy ZDHS (ďalej len „stanovy“) ich doplnky a zmeny, okrem zmeny sídla ZDHS, ktoré môže zmeniť na svojom riadnom, alebo mimoriadnom zasadnutí podľa konkrétnej situácie predstavenstvo ZDHS. 

 

B - Predstavenstvá

            1) Predstavenstvo ZDHS

 
c) je v období medzi konferenciami ZDHS najvyšším orgánom ZDHS s rozhodujúcou právomocou, pričom nemôže meniť stanovy, okrem zmeny sídla ZDHS v súlade s čl.3/A/1 – ods. e.

Článok 5

Členská základňa

 

        2) Členovi (aj jednotlivcovi) vzniká členstvo na základe prijatej a schválenej prihlášky a to     odo dňa, v ktorom zaplatil členský príspevok. Takto zaregistrovaný člen (aj čestný člen) obdrží osobný preukaz o členstve s evidenčným  číslom podľa kraja v ktorom pôsobí..

 

Článok 7

Porušenie práv a povinnosti - členská disciplína

Za bod. 6. vsunúť čl:

7. Spolok môže v  dôsledku závažných prekážok pre svoju činnosť  požiadať o dočasné prerušenie členstva na dohodnutú dobu. Po schválení predstavenstvom ZDHS je spolku ponechaná registrácia a IČO, spolok nemusí na dohodnutú dobu platiť členské príspevky, ale je súčasne na túto dobu prerušenia členstva pozastavený výkon jeho práv uvedených v čl. 6. bod 1.a ods. 2-5.

 

Dodatok č. 3

k stanovám  Združenia dychových hudieb Slovenska registrovaným Ministerstvom vnútra SR 3. januára 2001 pod č. VVS/1-909/90-179-2.

 Na základe uznesenia 9. konferencie ZDHS 14. apríla 2014 v Považskej Bystrici a schváleného ročného odkladu vykonania schválených zmien pre odklad prevziatia funkcie  predsedu a tajomníka pre objektívne prekážky v roku 2014 a schálenia vykonania pripravených zmien nasadnutím predstavenstva ZDHS 21. 2. 2015 v Považskej Bystrici predstavenstvom ZDHS sa mení  sídlo Združenia dychových hudieb Slovenska

zo:  Mudrochova 13, 831 06 Bratislava

na  Riazanská 87, 831 02 Bratislava  

Ďalej sa podľa tých istých uznesení 9. konferencie a Predstavenstva ZDHS menia a dopĺňajú stanovy Združenia dychových hudieb takto: (zmeny a doplňky kurzívou)

 Čl. 3 Pôsobnosť orgánov jednotiek,   B – Predstavenstvá,

 

1) Predstavenstvo ZDHS

b) Vynechať slovo sekretariátu, ponechať : vymenuje tajomníka ZDHS

 Nové znenie:

b) na prvom zasadnutí v novom funkčnom období si zo svojho stredu zvolí predsedu a podpredsedov; ostatných členov predstavenstva poverí konkrétnymi funkciami a vymenuje tajomníka ZDHS,   

 Čl. 9 Voľby a hlasovanie

5)  Hlasovanie o zániku spolku alebo o jeho dobrovoľnom vystúpení z registrácie ZDHS je právoplatné, ak sa ho zúčastnilo aspoň 2/3 (návrh 50% )  členov spolku s hlasovacím právom.

6)  Pri hlasovaní o zániku ZDHS musí byť prítomných najmenej 2/3  (návrh 50% ) členov predstavenstva ZDHS a najmenej 50 % z počtu registrovaných spolkov každého kraja  (návrh 50%   z počtu registrovaných spolkov ZDHS). Hlasovanie je právoplatné, ak za zánik ZDHS hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

 Nové znenie:

5)  Hlasovanie o zániku spolku alebo o jeho dobrovoľnom vystúpení z registrácie ZDHS je právoplatné, ak sa ho zúčastnilo aspoň 50% členov spolku s hlasovacím právom.

6)  Pri hlasovaní o zániku ZDHS musí byť prítomných najmenej 50% členov predstavenstva ZDHS a najmenej 50 % z počtu registrovaných spolkov ZDHS. Hlasovanie je právoplatné, ak za zánik ZDHS hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

 

Dodatok č. 4

k stanovám občianskeho združenia s názvom Združenia dychových hudieb Slovenska vzatým na vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa 3. januára 2001 pod č. VVS/1- 909/90-179-2 v znení Dodatku č. 1 vzatým na vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa 5. decembra 2005 pod č. VVS/1- 909/90-179-3, Dodatku č. 2 vzatým na vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa 6. decembra 2006 pod č. VVS/1- 909/90-179-4, Dodatku č. 3 vzatým na vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa 16. apríla 2005 pod č. VVS/1- 909/90-179-5.

  

Na základe uznesenia 11. konferencie Združenia dychových hudieb Slovenska dňa 10.9.2022 v Helcmanovciach sa menia a dopĺňajú stanovy ZDHS takto: (zmeny a doplnky kurzívou).        

 

 

1./ V ustanovení Článku 2 ods. 4) stanov sa dopĺňa druhá veta:

 

Článok 2

 

Organizačná štruktúra, organizačné jednotky,

ich pôsobnosť, orgány, sídlo a právne postavenie jednotiek

 

4) Štatutárnymi zástupcami jednotiek sú ich predseda a tajomník.

Predseda tajomník sú oprávnení konať v mene jednotky každý samostatne.

 

 

2./ V ustanovení Článku 3 písm. B ods. 1) stanov sa dopĺňa o písm. i) v nasledovnom znení:

 

Článok 3

Pôsobnosť orgánov jednotiek

B - Predstavenstvá

1) Predstavenstvo ZDHS

 

 h) prenecháva operatívne riešenia úloh užšiemu predstavenstvu v zložení: predseda, podpredsedovia a tajomník ZDHS, ktoré o svojich uzneseniach informuje Predstavenstvo ZDHS,

i) zasadnutie Predstavenstva ZDHS sa môže uskutočniť aj dištančným spôsobom (s využitím elektronických prostriedkov).

 

 

2./ Ostatné ustanovenia stanov zostávajú nezmenené.

 

Generačný čas: 12.216091156006ms, CMS system created by mr.Puetro0