Dokumenty


 

Združenie dychových hudieb Slovenska (ZDHS) sa predstavuje

aktualizácia k 10.09.2022 

 

Čo je ZDHS

 • Je registrované občianske združenie, ktoré podľa svojich stanov združuje a registruje samostatné právne subjekty, ako svoje vnútroorganizačné jednotky - spolky dychových hudieb a mažoretiek na Slovensku.                                                                                    

  Čo je poslaním ZDHS    

Poslaním ZDHS je: 

 • starať sa o všestranný rozvoj dychovej hudby doma a jej propagáciu v zahraničí,.

 • podporovať združovanie sa občanov do občianskych spolkov dychových hudieb a do iných spolkov, ktorých činnosť je blízka dychovej hudbe, napríklad do spolkov hudby, ktoré sú obsadené aspoň dvomi dychovými nástrojmi, do spolkov spevu, tanca, mažoretiek a pod.,

 • registrovať spolky ako právne subjekty v registri spolkov ZDHS, ak sa pre túto registráciu v ZDHS spolky dobrovoľne rozhodli,

 • viesť spolky k vytváraniu umeleckých hodnôt na vysokej estetickej, umeleckej a odbornej úrovni,

 • zastupovať stavovské a profesijné záujmy svojich členov, ochraňovať ich oprávnené záujmy vo všetkých sférach spoločenského života, poskytovať poradenské služby spolkom a ich členom pri riešení závažných problémov s orgánmi obecnej samosprávy, štátnej správy a inými subjektami,

 • udeľovať vyznamenania, čestné uznania, diplomy, ceny, odmeny a ďakovné listy spolkom a členom za vynikajúce umelecké, organizačné alebo pracovné výsledky,

 • spolupracovať s Ministerstvom kultúry SR (MK SR), s Národným osvetovým centrom (NOC), s Ministerstvom školstva SR (MŠ SR), s Hudobným fondom (HF) a s inými hudobnými organizáciami patriacimi do odvetvia kultúry, ďalej s krajskými a okresnými úradmi, s regionálnymi osvetovými strediskami, s obecnými úradmi a ich kultúrnymi strediskami,

 • nadväzovať a udržiavať kontakty s podobnými združeniami, zväzmi, inštitúciami a spolkami doma i v zahraničí,

 • iniciovať, pripomienkovať a prerokúvať legislatívne návrhy, týkajúce sa činnosti dychovej hudby, mažoretiek a miestnej kultúry,

 • vykonávať poradenskú, metodickú a informačnú činnosť. 


  RIADIACE ORGÁNY ZDRUŽENIA DYCHOVÝCH HUDIEB SLOVENSKA - VOLENÉ KONFERENCIAMI

  11. KONFERENCIA ZDHS 2022

   Aktualizácia 10. 09. 2022

   

  P.č. Meno Funkcia Adresa Elektronická adresa Telefónne číslo:
  Z = zamestnanie
  B = byt,
  M = mobil
  F= fax
  A – Predstavenstvo ZDHS (P ZDHS)
  1. Mgr. Vladimír DIANIŠKA Predseda P ZDHS, 
  štatutárny zástupca
  Riazanská 87
  831 02 Bratislava

  vdianiska@gmail.com

  zdhs.sk@gmail.com

  M:  0910 930 443
  2.
  Ing. Pavel ŠPAČEK

  Tajomník ZDHS, 
  štatutárny zástupca

  Vajanského 18
  900 01 Modra

  pavelspaz@gmail.com

  zdhs.sk@gmail.com

  M: 0903 393 720
  Z: 02/5556 4528
  3.
  Mgr. Adam HUDEC   Čestný predseda P ZDHS Adámiho 33
  841 05 Bratislava
  hudecadam11@gmail.com
  B+F: 02/65411 693
  4.
  Marián BELOBRAD Podpredseda ZDHS
   
  Lánská 961/62, 017 01 Považská Bystrica.

  M: 0904 941 677

  5.
  Peter SCHÜRGER Podpredseda ZDHS Hasičská 50
  045 01 Mokrance

  M: 0908 980 713

  6.
  Vratislav SKALIČAN
   
  Referent ZDHS pre prácu s mládežou 
  Veľké Bielice
  958 04  Partizánske 4
  skalicanv@gmail.com

  M: 0905 488 254

   
  Peter KOPUNIČ (✝) Čestný člen P ZDHS      
     
  KRAJSKÉ PREDSTAVENSTVÁ
   PREDSEDOVIA ZDHS 
  KRAJOV
   
  1.
  Ing. Peter FEDER Predseda ZDHS
  Bratislavský kraj
  Novomestského 52
  902 01 Pezinok
  M: 0910 161 133
  2.
  Vladimír PAVLOVIČ Predseda ZDHS
  Trnavský kraj
  Nová 5
  919 25 Šúrovce
  M: 0915 181 401
  3.
  Mgr. art.
  Jozef BALÁŽ
  Predseda ZDHS
  Trenčiansky kraj

  Stará cesta 15/16
  972 17 Kanianka

  B: 046/5400 568
  M: 0905 319 301
  4.
  Miroslav POLČÍK Predseda ZDHS
  Nitriansky kraj
  Veľký Lapáš 194
  951 04
  B: 037/7879 86
  M: 0905 385 304
  5. Mgr.
  Martin OBOŇA
  Predseda ZDHS
  Žilinský kraj

   

  m.obona@azet.sk

  M: 0904 386 185
  6. Mgr. art.
  Matej KRELLA    
  Predseda ZDHS
  Banskobystrický kraj

  Švermova 24,                    
  977 01 Brezno

  matej.krella@gmail.com  M: 0911 502 387
  7.
  Ing.
  Ján MARINIČ
  Predseda ZDHS
  Prešovský kraj
  Dukelských hrdinov 2200
  069 01 Snina
   
  M: 0905 902 050
  8. Róbert NOVÁK Predseda ZDHS
  Košický kraj
  Wuppertalská 3         
  040 23 Košice
  1robert.novak@gmail.com  

   

  M: 0915 520 058
  B – Kontrolná komisia ZDHS (KK ZDHS)
  1.
  Ing. Ján PAULÍNA Predseda KK - manažér ZDHS Športová 30
  915 01 Nové Mesto n/V
  M: 0905 556 844
  2.
  Ing.
  Ivan TRCHALA
  Člen KK
  Vajanského 23
  915 01 Nové Mesto n/V
  B: 032/7716369
  3.
  Ing.
  Ivan ŠMATLÁK
  Člen KK Nadlice 38
  956 32 Nadlice
  smatlakivan3@gmail.com  
  M: 0905 909 395
   

 

Generačný čas: 11.315107345581ms, CMS system created by mr.Puetro0