Dokumenty


 

Združenie dychových hudieb Slovenska (ZDHS) sa predstavuje

aktualizácia k 27.04.2015

 

Čo je ZDHS

 • Je registrované občianske združenie, ktoré podľa svojich stanov združuje a registruje samostatné právne subjekty, ako svoje vnútroorganizačné jednotky - spolky dychových hudieb a mažoretiek na Slovensku.                                                                                    

  Čo je poslaním ZDHS    

Poslaním ZDHS je: 

 • starať sa o všestranný rozvoj dychovej hudby doma a jej propagáciu v zahraničí,.

 • podporovať združovanie sa občanov do občianskych spolkov dychových hudieb a do iných spolkov, ktorých činnosť je blízka dychovej hudbe, napríklad do spolkov hudby, ktoré sú obsadené aspoň dvomi dychovými nástrojmi, do spolkov spevu, tanca, mažoretiek a pod.,

 • registrovať spolky ako právne subjekty v registri spolkov ZDHS, ak sa pre túto registráciu v ZDHS spolky dobrovoľne rozhodli,

 • viesť spolky k vytváraniu umeleckých hodnôt na vysokej estetickej, umeleckej a odbornej úrovni,

 • zastupovať stavovské a profesijné záujmy svojich členov, ochraňovať ich oprávnené záujmy vo všetkých sférach spoločenského života, poskytovať poradenské služby spolkom a ich členom pri riešení závažných problémov s orgánmi obecnej samosprávy, štátnej správy a inými subjektami,

 • udeľovať vyznamenania, čestné uznania, diplomy, ceny, odmeny a ďakovné listy spolkom a členom za vynikajúce umelecké, organizačné alebo pracovné výsledky,

 • spolupracovať s Ministerstvom kultúry SR (MK SR), s Národným osvetovým centrom (NOC), s Ministerstvom školstva SR (MŠ SR), s Hudobným fondom (HF) a s inými hudobnými organizáciami patriacimi do odvetvia kultúry, ďalej s krajskými a okresnými úradmi, s regionálnymi osvetovými strediskami, s obecnými úradmi a ich kultúrnymi strediskami,

 • nadväzovať a udržiavať kontakty s podobnými združeniami, zväzmi, inštitúciami a spolkami doma i v zahraničí,

 • iniciovať, pripomienkovať a prerokúvať legislatívne návrhy, týkajúce sa činnosti dychovej hudby, mažoretiek a miestnej kultúry,

 • vykonávať poradenskú, metodickú a informačnú činnosť. 


  RIADIACE ORGÁNY ZDRUŽENIA DYCHOVÝCH HUDIEB SLOVENSKA - VOLENÉ KONFERENCIAMI

  9. KONFERENCIA ZDHS 2014

   

  P.č. Meno Funkcia Adresa Elektronická adresa Telefónne číslo:
  Z = zamestnanie
  B = byt,
  M = mobil
  F= fax
  A – Predstavenstvo ZDHS (P ZDHS)
  1. Mgr. Vladimír DIANIŠKA Predseda P ZDHS; štatutárny zástupca Riazanská 87
  831 02 Bratislava

  vdianiska@gmail.com

  M:  0910 930 443
  2.
  Ing. Pavel ŠPAČEK
  Tajomník ZDHS; štatutárny zástupca
  Vajanského 18
  900 01 Modra
  pavelspaz@gmail.com M: 0903 393 720
  Z: 02/5556 4575
  3.
  Mgr. Adam HUDEC  
  Čestný predseda P ZDHS
  Adámiho 33
  841 05 Bratislava
  B+F: 02/65411 693
  4.
  Marián BELOBRAD
  Podpredseda ZDHS
  Lánská 961/62, 017 01 Považská Bystrica.

  M: 0904 941 677

  5.
  Róbert NOVÁK Podpredseda ZDHS a Predseda ZDHS Košický kraj Wuppertalská 3         
  040 23 Košice

  M: 0915 520 058

  6.
  Jozef BALÁŽ
  Referent ZDHS pre prácu s mládežou  Stará cesta 15/16
  972 17 Kanianka
  hudobniny@stonline.sk B: 046/5400 568
  M: 0905 319 301
   7.
  Ján JAMRIŠKA 
  Mediálny manažér, emeritný predseda prechodne-štatutár 2014
  Stred 56/48-1
  017 01 Považská Bystrica
  B: 042/4321 264
  M: 0905 225 907
  8.
  Peter KOPUNIČ
  Čestný člen P ZDHS
  Kuklovská 5
  841 04 Bratislava
  nemá el. adresu
   
  9.
  Lýdia JAMRIŠKOVÁ
  dočasne zastupujúca v bývalom sídle
  Pošta v sídle P ZDHS pre kontakty
  Mudrochova 13
  831 06 Bratislava
   B: 02/44884012
  10.
   
   KRAJSKÉ PREDSTAVENSTVÁ
   PREDSEDOVIA ZDHS 
  KRAJOV
   
  11.
  Mgr. Miroslava ZÁHUMENSKÁ
  Predsedníčka ZDHS
  Bratislavský kraj
  Družstevná 22
  902 03 Pezinok
  M: 0905 108 293
  12.
  Vladimír PAVLOVIČ
  Predseda ZDHS
  Trnavský kraj
  Nová 5
  919 25 Šúrovce
  M: 0905 488 254
  13.
  Vratislav SKALIČAN 
  Predseda ZDHS
  Trenčiansky kraj
  Veľké Bielice
  958 04  Partizánske 4
  M: 0905 319 301
  14.
  Miroslav POLČÍK
  Predseda ZDHS
  Nitriansky kraj
  951 04
  Veľký Lapáš 194
  B: 037/7879 86
  M: 0905 385 304
  15 Ing. Daniel KOLEJÁK Predseda ZDHS
  Žilinský kraj

  Železničiarov 190/34           028 01 Trstená

  danok@orava.sk

  M: 0918 615 260
  16. Matej Krella B.c. Predseda ZDHS
  Banskobystrický kraj

  Švermova 24,                     977 01 Brezno

  matej.krella@gmail.com  M: 0911 502 387
  17.
  Ľubomír ČUBAN
  Predseda ZDHS
  Prešovský kraj
  Uherova 2910/7
  05801 Poprad
   
  M: 0907 869 381
  18. Róbert NOVÁK Predseda ZDHS
  Košický kraj
  Wuppertalská 3         
  040 23 Košice

   

  M: 0915 520 058
  B – Kontrolná komisia ZDHS (KK ZDHS)
  1.
  Ing. Ján PAULÍNA
  Predseda KK - manažér ZDHS
  Športová 30
  915 01 Nové Mesto n/V
  M: 0905 556 844
  2.
  Ing. Ivan TRCHALA
  Člen KK
  Vajanského 23
  915 01 Nové Mesto n/V
  B: 032/7716369
  3.
  Ing. Ivan ŠMATLÁK
  Člen KK
  956 32 Nadlice 38 smatlak@slovanet.sk
  M: 0918 340 351
  B: 038/5423 085

   

   

   

  Táto stránka je v dočasnej prestavbe pre doplňovanie fotografií predstavenstva s popiskami a  aktualizáciuo textu.

   

   

   

 

Od roku 2010 po 8. konferencii združenia v Podbrezovej riadi stále jeho činnosť 16 členné predstavenstvo s predsedom Jánom Jamriškom, čestným členom a zastupujúcim tajomníkom Petrom Kopuničom a čestným predsedom ZDHS Adamom Hudecom, ktorý prezentuje výsledky slovenskej dychovej hudby najmä v európskom priestore (CISM).

Dňa 19.11.2011 na zasadnutí predstavenstva ZDHS v Považskej Bystrici po predošlých avízach abdikoval vzhľadom k zdravotnému stavu predseda Ján Jamriška, ktorý túto funkciu zastával od jeho zvolenia predstavenstvom ZDHS 31.1. 1998 po abdikácii Mgr. Jaroslava Pádivého. Na tomto zasadnutí bol predstavenstvom zvolený nový výkonný predseda Mgr. art. Jozef Baláž a zvolený s osobným súhlasom nový výkonný tajomník Ján Jamriška na obdobie podľa dohody celkového odovzdania funkcie predsedu a sekretariátu ZDHS. Obaja v pozícii štatutárnych zástupcov opravnených konať v mene ZDHS.

V súčasnosti podľa svojich zámerov činnosti pokračuje ZDHS v organizácii týcho hlavných akcií na pomoc dychovej hudbe na Slovensku: Autorská súťaž ZDHS „Novomestská nota" - 6.– ročník  v septembri 2011 v Novom Meste nad Váhom, Pracovný seminár mladých talentov inštrumentalistov a spevákov v Omšení – 12. ročník v júli 2011, Tvorivá dielňa mladých talentov v spolupráci s NOC  - 8. ročník v Omšení v auguste 2011, DYCHFEST – slávnosti dychových hudieb a mažoretiek Slovenska – 19. ročník v spojení s Celoštátnou súťažnou prehliadkov veľkých a stredných dychových orchestrov a podujatia "Vyšehradské dni dychovej hudby, ako 0. skúšobný ročník v septembri 2011 v Považskej Bystrici. V roku 2012 pripravuje uskutočnenie krajských konferencií ZDHS s cieľom stabilizácie členskej základne ZDHS a príprave k zmenám stanov ZDHS, seminár a Tvorivú dielňu mladých talentov inštrumentalistov a spevákov dychovej hudby 13. ročník, jubilejný 20. ročník Dychfestu ZDHS spojený s medzinárodným seminárom o spolupráci v oblasti dychovej hudby v EU a CISM. 18.- 19. augusta v kaštieli v Dolnej Krupej, kde sa konal aj 1. ročník tohto vrcholného podujatia. V spolupráci s NOC je odborným garantom a spoluorganizátorom Celoštátnych súťaží a prehliadok: v júni 2012 Detských a mládežníckych dychových hudieb Dolnej Súči,  v júni 2013 Malých dychových hudieb v Lednických Rovniach, v septembri 2014 Veľkých a stredných dychových orchestrov s medzinárodnou účasťou pod názvom "Vyšehradské dni dychovej hudby 2014 - Považská Bystrica. Od roku 2013 v spolupráci so Združením skladateľov dychovej hudby 7. ročník autorskej súťaže "Novomestská nota", čím sa súčasne naplno rozbieha činnosť tohto združenia a jeho úzka spolupráca so ZDHS, ktoré vznik tohto združenia iniciovalo v roku 2010.   

Pre informovanosť svojich členov i v listinnej podobe obnovuje vydávanie občasníka "INFOLIST ZDHS", ktorý bude prístupný na Internetovej stránke združenia v jednom súhrnnom info za rok 2010 a za rok 2011 v sekcii Predstavenstvo informuje. V roku 2012 bude infolist vychádzať ako štvrťročník taktiež na tejto stránke a na požiadanie bude zasielaný za úhradu poštovného záujemcom spolkov i jednotlivcov. ZDHS jspolupracuje s podobnými združeniami v zahraničí, najmä v Českej republike, Poľsku, Rakúsku a Maďarsku.

Ján Jamriška - emer. predseda ZDHS

Generačný čas: 37.76216506958ms, CMS system created by mr.Puetro0