Stanovy združenia od 01.01.2024

 


 

 

 

 

S T A N O V Y

zDRUŽENIA dychových hudieb slovenska

 

vyhotovené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambula

 

Dychová hudba je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života našej spoločnosti. Vychádza z tradícií slovenského národa, národností a etnických skupín, využíva pramene ľudovej piesne a dôstojne reprezentuje našu hudobnú kultúru doma i v zahraničí.

 

Združenie dychových hudieb Slovenska rozvíja národné hudobné tradície a medzinárodnú spoluprácu. Svojou činnosťou pomáha prehlbovať a napĺňať tvorivé schopnosti autorov skladieb dychovej hudby a výkonných umelcov, pomáha pestovať hrdosť na našu ľudovú kultúru a hudobné umenie. Združenie dychových hudieb Slovenska vychádza vo svojej činnosti z princípov humanizmu, priateľstva medzi národmi a pomáha viesť mladú generáciu ku skutočným hodnotám našej hudobnej kultúry.

 

 

Časť I.

Článok  1

Názov  a  sídlo  združenia

 

(1)      Názov občianskeho združenia je Združenie dychových hudieb Slovenska.

 

(2)      Sídlom združenia je Riazanská 3159/87, Bratislava – Nové Mesto, PSČ: 831 02.

 

Článok  2

Charakter  združenia

Ciele  a  poslanie  združenia,  predmet  činnosti  združenia

 

(1)      Združenie dychových hudieb Slovenska (v ďalšom texte len „ZDHS“) je dobrovoľným, mimovládnym, nepolitickým záujmovým združením osôb založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. ZDHS je právnická osoba so samostatnou právnou subjektivitou.

 

(2)      Cieľom združenia je zachovanie kultúrnych hodnôt a ich rozvoj, predovšetkým podpora kultúrneho života spoločnosti, budovanie povedomia o tradíciách, histórii a súčasnosti dychovej hudby, a to na Slovensku i v zahraničí, a tiež propagácia, zvýšenie prestíže a šírenie popularity tohto odvetvia v spoločnosti. Združenie rozvíja hudobnú kultúru a hudobné    tradície s dôrazom na dychovú hudbu a príbuzné žánre. V neposlednom rade je cieľom združenia aj budovanie a prehĺbenie kolegiality, priateľstva a tradičnej stavovskej cti inter-pretov, skladateľov, pedagógov, dirigentov a ďalších odborníkov v oblasti dychovej hudby.

 

(3)      Poslaním ZDHS je:

a)  starať sa o všestranný rozvoj dychovej hudby doma a jej propagáciu v zahraničí,

b)  podporovať združovanie sa občanov do spolkov dychových hudieb a do iných spolkov, ktorých činnosť je blízka dychovej hudbe, napríklad do spolkov hudby, ktoré sú obsadené aspoň dvoma dychovými nástrojmi, do spolkov spevu, tanca, mažoretiek a pod.,

c)   registrovať jednotlivé spolky ako organizačné jednotky združenia v registri spolkov ZDHS,

d)  viesť spolky k vytváraniu umeleckých hodnôt na vysokej estetickej, umeleckej a odbornej úrovni,

e)  zastupovať stavovské a profesijné záujmy členov a spolkov a ochraňovať ich oprávnené záujmy,

f)   poskytovať členom a spolkom starostlivosť o ich všestranný umelecký a hudobný rozvoj,

g)  udeľovať vyznamenania, čestné uznania, diplomy, ceny, odmeny a ďakovné listy spolkom a členom za mimoriadne umelecké, organizačné alebo pracovné výsledky,

h)  nadväzovať a udržiavať kontakty s podobnými združeniami, zväzmi, inštitúciami a spolkami doma i v zahraničí,

 

(4)      Ďalšími činnosťami združenia na dosiahnutie jeho cieľov sú najmä:

a)  organizovanie a usporadúvanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, najmä festivalov, koncertov, vystúpení, prehliadok, súťaží, tvorivých dielní (workshopov), seminárov, prednášok, konferencií, interpretačných kurzov a iných vzdelávacích aktivít, a to predovšetkým v hudobnej oblasti so zameraním na dychovú hudbu;

b)  organizovanie táborov, pobytov a sústredení so zameraním na dychovú hudbu;

c)   poskytovanie odborného poradenstva, pomoci a podpory členov v oblasti dychovej hudby   a súvisiacich oblastiach (napr. v autorskoprávnej oblasti);

d)  spolupráca s Ministerstvom kultúry SR, Národným osvetovým centrom, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Hudobným fondom a inými organizáciami patriacimi do odvetvia kultúry, ďalej s regionálnymi osvetovými strediskami, s orgánmi samosprávy a ich kultúrnymi strediskami,

e)  spolupráca s inými profesijnými združeniami, organizáciami a orgánmi verejnej moci, so subjektmi   poskytujúcimi granty, autorskými organizáciami a pod.,

f)   iniciovanie, pripomienkovanie a prerokúvanie legislatívnych návrhov, týkajúcich sa činnosti dychovej hudby, mažoretiek a miestnej kultúry,

g)  vzdelávacia, poradenská, konzultačná, metodická a informačná činnosť;

h)  vydavateľská a publikačná činnosť, vydávanie odborných, metodických, propagačných a informačných materiálov, notových materiálov a pod.;

i)    vydávanie zvukových a zvukovoobrazových nosičov, propagovanie a šírenie dychovej hudby v online priestore, prostredníctvom elektronických médií a internetových platforiem;

j)   vytváranie potrebných ekonomických predpokladov k zabezpečovaniu činnosti združenia, vyhľadávanie, získavanie a zabezpečovanie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov (grantov, projektov, výziev, z medzinárodných agentúr a fondov alebo od sponzorov).

 

(5)      Združenie môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť. Táto činnosť má iba podporný charakter pre rozvíjanie primárneho účelu združenia a slúži na zabezpečenie financovania uvedených činností a cieľov.

 

Článok  3

Orgány  ZDHS

 

(1)      Orgánmi ZDHS sú :        a/  konferencia ZDHS;

                                                    b/  predstavenstvo ZDHS;

                                                    c/  predseda ZDHS, tajomník ZDHS;

                                                    d/  kontrolná komisia ZDHS.

 

(2)      Konferencia ZDHS je najvyšším orgánom ZDHS, ktorý rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa ZDHS a jeho činnosti. Do jej pôsobnosti patrí:

            -  schvaľovanie stanov, ich zmien a doplnkov, okrem zmeny sídla ZDHS,

            -  voľba a odvolanie členov predstavenstva ZDHS a kontrolnej komisie ZDHS,

            -  prerokovanie a schvaľovanie plánu činnosti ZDHS, správy o činnosti ZDHS, správy o stave členskej základne ZDHS, správy o výsledkoch kontroly,

            -  schvaľovanie rozpočtu ZDHS a správy o hospodárení ZDHS,

            -  schvaľovanie smernice o základných členských vkladoch a členských príspevkoch a iných vnútorných smerníc,

            -  rozhodovanie o zrušení ZDHS.

 

(3)      Konferencia ZDHS si môže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov ZDHS.

 

(4)      V prípade mimoriadnej situácie sa môže zasadnutie konferencie ZDHS uskutočniť aj na diaľku (dištančne) s využitím prostriedkov informačných a komunikačných technológií na prenos obrazu a zvuku.

 

(5)      Konferenciu ZDHS tvoria všetci členovia ZDHS. Riadne zasadnutia konferencie ZDHS sa konajú raz za štyri roky, spravidla v druhom štvrťroku kalendárneho roka. Mimoriadne zasadnutie konferencie ZDHS sa môže konať kedykoľvek. Konferenciu ZDHS zvoláva predseda ZDHS, a to najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia. Predseda ZDHS je povinný zvolať Konferenciu ZDHS tiež kedykoľvek, ak o tom rozhodne predstavenstvo ZDHS, alebo ak o to písomne požiada najmenej 30% členov ZDHS, a to do jedného mesiaca od doručenia písomnej žiadosti. V prípade, ak predseda ZDHS nezvolá Konferenciu ZDHS, môže Konferenciu ZDHS zvolať predstavenstvo ZDHS, resp. splnomocnený zástupca členov ZDHS.

 

(6)      Konferencia ZDHS je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých  členov ZDHS. Ak ani po 30 minútach po ustanovenom začiatku zasadnutia konferencie ZDHS  nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov ZDHS, konferencia ZDHS je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných členov ZDHS.

 

(7)      Zasadnutie konferencie ZDHS vedie predseda ZDHS alebo ním poverený člen predstavenstva ZDHS. O priebehu zasadnutia konferencie ZDHS sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci konferencie ZDHS, zvolený zapisovateľ a zvolený overovateľ.

 

(8)      Konferencia ZDHS prijíma rozhodnutia hlasovaním. Každý člen ZDHS má pri rozhodovaní konferencie ZDHS jeden hlas. Konferencia ZDHS rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov ZDHS. Na rozhodnutia o zmene stanov a o zrušení ZDHS je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných členov ZDHS.

 

(9)      Predstavenstvo ZDHS je výkonným orgánom ZDHS. Predstavenstvo ZDHS koordinuje a riadi činnosť ZDHS v období medzi zasadnutiami konferencie ZDHS. Predstavenstvo ZDHS je za svoju činnosť zodpovedné konferencii ZDHS. Do pôsobnosti predstavenstva ZDHS patrí najmä:

            -  príprava zasadnutí konferencie ZDHS, príprava, prerokovanie a predkladanie materiálov a podkladov na toto zasadnutie,

            -  rozhodovanie o všetkých otázkach spojených s fungovaním ZDHS, ktoré nepatria do pôsobnosti konferencie ZDHS, vrátane rozhodovania o zmene sídla ZDHS,

            -  plnenie rozhodnutí konferencie ZDHS,

            -  správa majetku ZDHS, hospodárenie s majetkom ZDHS,

            -  zabezpečenie vedenia účtovníctva ZDHS,

            -  vypracovanie a schválenie ročného rozpočtu ZDHS,

            -  rozhodovanie o prijatí nového člena do ZDHS,

            -  rozhodovanie o vylúčení člena zo ZDHS,

            -  vedenie zoznamu členov ZDHS,

            -  rozhodovanie o výške a splatnosti členských príspevkov,

            -  kontrola dodržiavania stanov a vnútorných predpisov ZDHS.

 

(10)    Predstavenstvo ZDHS má 13 (trinásť) členov. Členovia predstavenstva ZDHS sú volení konferenciou ZDHS. Do predstavenstva ZDHS môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré najneskôr v deň voľby oznámili združeniu svoju kandidatúru. Funkčné obdobie členov predstavenstva ZDHS je 4 (štyri) roky. Členstvo v predstavenstve ZDHS zaniká uplynutím funkčného obdobia, odvolaním, smrťou alebo písomným oznámením o vzdaní sa členstva. Ak je na uvoľnené miesto v predstavenstve ZDHS zvolený nový člen, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia predstavenstva ZDHS.

 

(11)    Predstavenstvo ZDHS zasadá podľa potreby, najmenej dvakrát ročne. Zasadnutie predstavenstva sa môže uskutočniť aj na diaľku (dištančne) s využitím prostriedkov informačných a komunikačných technológií na prenos obrazu a zvuku. Zasadnutia predstavenstva zvoláva a riadi predseda predstavenstva. Zasadnutia predstavenstva sú neverejné.

 

(12)    Predstavenstvo ZDHS je uznášaniaschopné, ak sa jeho rokovania zúčastní nadpolovičná   väčšina všetkých členov. Predstavenstvo ZDHS prijíma rozhodnutia hlasovaním. Predstavenstvo ZDHS rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva.

 

(13)    Predstavenstvo ZDHS spomedzi svojich členov volí a odvoláva svojho predsedu, ktorý organizuje a riadi rokovanie predstavenstva. Predsedu predstavenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním písomne poverený člen predstavenstva. Predseda predstavenstva je zároveň predsedom ZDHS.

 

(14)    Štatutárnym orgánom ZDHS je predseda ZDHS a tajomník ZDHS. Predseda a tajomník   zastupujú ZDHS navonok, v mene ZDHS koná každý z nich vo všetkých veciach v celom    rozsahu samostatne bez obmedzenia. Podpisovanie za ZDHS sa vykoná tak, že k názvu združenia pripojí predseda alebo tajomník svoj podpis.

 

(15)    Predsedu ZDHS a tajomníka ZDHS volí predstavenstvo ZDHS z radov jeho členov. Funkčné obdobie predsedu ZDHS a tajomníka ZDHS je 4 (štyri) roky a je zhodné s funkčným obdobím predstavenstva ZDHS. Predseda ZDHS aj tajomník ZDHS sú za svoju činnosť zodpovední predstavenstvu ZDHS.

 

(16)    Na zabezpečovanie plnenia úloh a činností združenia môže predstavenstvo ZDHS zriadiť odbornú skupinu alebo po vzájomnej dohode poveriť niektorého z členov združenia alebo z členov niektorého spolku konkrétnymi úlohami.

 

(17)    Kontrolná komisia ZDHS je kontrolným orgánom ZDHS. Kontrolná komisia ZDHS je za svoju činnosť zodpovedná konferencii ZDHS. Do pôsobnosti kontrolnej komisie ZDHS patrí najmä:

            -  kontrola plnenia uznesení konferencie ZDHS a predstavenstva ZDHS,

            -  kontrola správnosti registrácie a vedenia evidencie členov ZDHS,

            -  kontrola vedenia účtovníctva ZDHS,

            -  príprava, prerokovanie a predkladanie materiálov a podkladov o výsledkoch kontrol na zasadnutia konferencie ZDHS a predstavenstva ZDHS.

 

(18)    Kontrolná komisia ZDHS má 3 (troch) členov. Členovia kontrolnej komisie ZDHS sú volení konferenciou ZDHS. Do kontrolnej komisie ZDHS môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré najneskôr v deň voľby oznámili združeniu svoju kandidatúru. Funkčné obdobie členov kontrolnej komisie ZDHS je 4 (štyri) roky a je zhodné s funkčným obdobím členov predstavenstva ZDHS. Členstvo v kontrolnej komisii ZDHS zaniká uplynutím funkčného  obdobia, odvolaním, smrťou alebo písomným oznámením o vzdaní sa členstva. Ak je na uvoľnené miesto v kontrolnej komisii ZDHS zvolený nový člen, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia kontrolnej komisie ZDHS.

 

(19)    Kontrolná komisia ZDHS zasadá podľa potreby, najmenej dvakrát ročne. Zasadnutie kontrolnej komisie sa môže uskutočniť aj na diaľku (dištančne) s využitím prostriedkov informačných a komunikačných technológií na prenos obrazu a zvuku. Zasadnutia kontrolnej komisie zvoláva a riadi predseda kontrolnej komisie. Zasadnutia kontrolnej komisie sú neverejné.

 

(20)    Kontrolná komisia ZDHS spomedzi svojich členov volí a odvoláva svojho predsedu, ktorý organizuje a riadi rokovanie kontrolnej komisie.

 

Článok  4

Členstvo  v  ZDHS

 

(1)      Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba. Ak je členom združenia právnická osoba, práva a povinnosti člena vykonáva jej zástupca. Podmienkou členstva v združení je vyhlásenie uchádzača, že bez výhrad súhlasí so stanovami združenia.

 

(2)      O prijatí osoby za člena ZDHS rozhoduje predstavenstvo ZDHS na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo v združení. Členstvo v združení vzniká dňom uvedeným v rozhodnutí predstavenstva ZDHS o prijatí za člena združenia. Na členstvo v združení nie je právny nárok.

(3)      ZDHS vedie zoznam všetkých svojich členov a zoznam spolkov ako organizačných jednotiek ZDHS. Vedenie tejto evidencie vrátane aktualizácie údajov patrí do pôsobnosti predstavenstva ZDHS, ktoré taktiež zabezpečuje ochranu osobných údajov dotknutých osôb. Združenie je povinné na žiadosť člena vydať mu potvrdenie o členstve v združení. Združenie je povinné na žiadosť spolku vydať mu potvrdenie o tom, že je organizačnou jednotkou ZDHS. Člen združenia je oprávnený nahliadať do zoznamu členov.

 

(4)      Členstvo v ZDHS zaniká:

      a)     vystúpením člena; v takom prípade členstvo v združení zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie člena o vystúpení zo združenia doručené na adresu sídla ZDHS,

      b)     smrťou člena – fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu,

      c)      zánikom člena – právnickej osoby bez právneho nástupcu,

      d)     zánikom ZDHS,

      e)     vylúčením člena zo združenia; v takom prípade členstvo v združení zaniká dňom uvedeným v písomnom rozhodnutí predstavenstva ZDHS o vylúčení člena zo združenia.

 

(5)      O vylúčení člena ZDHS zo združenia rozhoduje predstavenstvo ZDHS. Člena ZDHS možno zo združenia vylúčiť z dôvodu závažného porušenia stanov združenia alebo povinností člena združenia, alebo ak je jeho konanie v rozpore so záujmami združenia, alebo z iných dôležitých dôvodov, ak bol na možnosť vylúčenia vopred písomne upozornený.

 

(6)      Osoba, ktorej členstvo v združení zaniklo, nemá právo na majetkové vysporiadanie, ani na vrátenie zaplatených členských príspevkov.

 

Článok  5

Práva  a  povinnosti  členov  ZDHS

 

(1)      Každý člen ZDHS má právo:

      a)     podieľať sa na činnosti združenia,

      b)     zúčastňovať sa na zasadnutí konferencie ZDHS a hlasovať na nej,

      c)      voliť členov orgánov ZDHS, navrhovať kandidátov a byť volený do orgánov ZDHS, ak spĺňa podmienky uvedené v týchto stanovách,

      d)     predkladať orgánom združenia návrhy, podnety, pripomienky a žiadosti,

      e)     podávať orgánom združenia sťažnosti a upozornenia týkajúce sa činnosti združenia,

      f)      zúčastňovať sa na podujatiach a iných aktivitách združenia,

      g)     požívať výhody vyplývajúce z členstva v združení,

      h)     na informácie o činnosti združenia, o hospodárení združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia.

 

(2)      Každý člen ZDHS je povinný:

      a)     dodržiavať stanovy a smernice združenia a riadiť sa nimi,

      b)     dodržiavať rozhodnutia orgánov združenia a riadiť sa nimi,

      c)      podľa svojich možností a schopností aktívne sa podieľať na plnení poslania a cieľov združenia a činnosti združenia,

      d)     v prípade zvolenia do orgánov združenia a prijatí funkcie riadne si plniť povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,

      e)     riadne platiť členské príspevky,

      f)      ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,

      g)     dbať o ochranu dobrého mena združenia,

      h)     zdržať sa konania, ktoré by mohlo byť v rozpore so záujmami združenia,

      i)       bezodkladne oznámiť združeniu každú zmenu údajov týkajúcich sa evidencie členstva v združení.

 

Článok  6

Členské  príspevky

 

(1)      Členský príspevok je ročný poplatok, ktorý člen ZDHS platí združeniu na financovanie jeho činnosti; platí sa za každý aj začatý kalendárny rok. O výške, termíne splatnosti a spôsobe úhrady členských príspevkov rozhoduje konferencia ZDHS.

 

(2)      Nezaplatenie členského príspevku v stanovenej výške a lehote splatnosti sa považuje za závažné porušenie povinností člena ZDHS.

 

(3)      Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže predstavenstvo ZDHS na základe písomnej žiadosti člena združenia – fyzickej osoby rozhodnúť o odpustení povinnosti zaplatiť členský príspevok na jeden kalendárny rok, a to aj opakovane.

 

(4)      Zaplatené členské príspevky sa nevracajú.

 

Článok  7

Zásady  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom  ZDHS

 

(1)      Majetok združenia tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve združenia.

 

(2)      Hospodárenie a nakladanie s majetkom združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a Európskej únie. Za hospodárenie združenia zodpovedá predstavenstvo ZDHS.

 

(3)      Vedenie účtovníctva združenia a plnenie jeho daňových a odvodových povinností zabezpečuje predstavenstvo ZDHS. Účtovné obdobie je totožné s kalendárnym rokom.

(4)      Zdrojmi majetku združenia sú najmä:

            -  členské príspevky a iné dobrovoľné príspevky členov združenia,

            -  prijaté podiely zaplatenej dane z príjmov (2%, resp. 3%),

            -  príjmy z vlastnej činnosti,

            -  dotácie a granty z verejných alebo súkromných zdrojov,

            -  sponzorské príspevky a dary,

            -  výnosy majetku,

            -  príjmy z verejných zbierok,

            -  príjmy z reklamy,

            -  iné príjmy (zdroje).

 

(5)      Výnosy z majetku a vlastnej činnosti združenia môžu byť použité výlučne na zabezpečenie a podporu jeho cieľov a činnosti v súlade so stanovami združenia.

 

(6)      V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia. Prípadný zisk z podnikania združenie použije na financovanie činnosti združenia.

 

Článok  8

 

            Ak sa v časti I. týchto stanov používa pojem „člen ZDHS“, rozumie sa ním aj spolok ako organizačná jednotka ZDHS (článok  9 a nasl.).

 

Časť II.

Článok  9

Organizačné jednotky ZDHS

 

(1)      ZDHS môže zriaďovať organizačné jednotky, ktoré budú konať vo svojom mene.

 

(2)      ZDHS má organizačné jednotky, ktoré boli založené pred nadobudnutím účinnosti týchto stanov v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a so stanovami ZDHS  a vznikli registráciou v ZDHS. Tieto organizačné jednotky (v ďalšom texte len „spolky“) ako samostatné subjekty práva sú právnickými osobami so samostatnou právnou subjektivitou.

 

(3)      Spolok má vlastný názov, sídlo, identifikačné číslo (IČO), bankový účet. Každý spolok má  vlastné registračné číslo v ZDHS, ktoré mu pridelilo ZDHS a ktoré slúži na identifikáciu spolku. Spolok má vlastné orgány, nezávislé na orgánoch ZDHS. Spolok vedie samostatné účtovníctvo a má taktiež vlastný majetok, s ktorým hospodári. Ciele činnosti spolku sú totožné s cieľmi činnosti ZDHS (článok 2 ods. 2 týchto stanov). Spolok nemá vlastné stanovy, jeho postavenie a fungovanie upravujú tieto stanovy spoločné so ZDHS.

 

(4)      Členskú základňu ZDHS tvoria najmä spolky ako základné jednotky a v nich organizované fyzické osoby (v ďalšom texte len „členovia spolku“).

 

Článok  10

Orgány  spolku

 

(1)      Orgánmi spolku sú :     a/  členská schôdza;

                                                   b/  predstavenstvo;

                                                   c/  predseda, tajomník;

                                                   d/  kontrolná komisia alebo kontrolór.

 

(2)      Členská schôdza je najvyšším orgánom spolku, ktorý rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spolku a jeho činnosti. Do jej pôsobnosti patrí:

            -  voľba a odvolanie členov predstavenstva a kontrolnej komisie, resp. kontrolóra,

            -  prerokovanie a schvaľovanie plánu činnosti spolku, správy o činnosti spolku, správy o stave členskej základne spolku, správy o výsledkoch kontroly,

            -  schvaľovanie rozpočtu spolku a správy o hospodárení spolku,

            -  schvaľovanie smernice o základných členských vkladoch a členských príspevkoch a iných vnútorných smerníc,

            -  rozhodovanie o zrušení spolku.

 

(3)      Členská schôdza si môže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spolku.

 

(4)      Členskú schôdzu tvoria všetci členovia spolku. Riadne zasadnutia členskej schôdze sa konajú  raz ročne, spravidla v prvom štvrťroku kalendárneho roka. Mimoriadne zasadnutie členskej schôdze sa môže konať kedykoľvek. Členskú schôdzu zvoláva predseda spolku, a to najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia. Predseda spolku je povinný zvolať členskú schôdzu tiež kedykoľvek, ak o tom rozhodne predstavenstvo spolku, alebo ak o to písomne požiada najmenej 30% členov spolku, a to do jedného mesiaca od doručenia písomnej žiadosti. V prípade, ak predseda spolku nezvolá členskú schôdzu, môže členskú schôdzu zvolať predstavenstvo spolku, resp. splnomocnený zástupca členov spolku.

 

(5)      Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov spolku. Ak ani po 30 minútach po ustanovenom začiatku zasadnutia členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov spolku, členská schôdza je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných členov.

 

(6)      Zasadnutie členskej schôdze vedie predseda spolku alebo ním poverený člen predstavenstva spolku. O priebehu zasadnutia členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci členskej schôdze, zvolený zapisovateľ a zvolený overovateľ.

 

(7)      Členská schôdza prijíma rozhodnutia hlasovaním. Každý člen spolku má pri rozhodovaní členskej schôdze jeden hlas. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Na rozhodnutia o zrušení spolku je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných členov spolku.

 

(8)      Predstavenstvo spolku je výkonným orgánom spolku. Predstavenstvo koordinuje a riadi činnosť spolku v období medzi zasadnutiami členskej schôdze. Predstavenstvo je za svoju činnosť zodpovedné členskej schôdzi. Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä:

            -  príprava zasadnutí členskej schôdze, príprava, prerokovanie a predkladanie materiálov a podkladov na toto zasadnutie,

            -  rozhodovanie o všetkých otázkach spojených s fungovaním spolku, ktoré nepatria do pôsobnosti členskej schôdze, vrátane rozhodovania o zmene sídla spolku,

            -  plnenie rozhodnutí členskej schôdze,

            -  správa majetku spolku, hospodárenie s majetkom spolku,

            -  zabezpečenie vedenia účtovníctva spolku,

            -  vypracovanie a schválenie ročného rozpočtu spolku,

            -  rozhodovanie o prijatí nového člena do spolku,

            -  rozhodovanie o vylúčení člena zo spolku,

            -  vedenie zoznamu členov spolku,

            -  rozhodovanie o výške a splatnosti členských príspevkov,

            -  kontrola dodržiavania stanov a vnútorných predpisov spolku.

 

(9)      Predstavenstvo spolku má najmenej 3 (troch) členov. Členovia predstavenstva sú volení členskou schôdzou. Do predstavenstva môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré najneskôr v deň voľby oznámili spolku svoju kandidatúru. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 4 (štyri) roky. Členstvo v predstavenstve zaniká uplynutím funkčného obdobia, odvolaním, smrťou alebo písomným oznámením o vzdaní sa členstva. Ak je na uvoľnené miesto v predstavenstve zvolený nový člen, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia predstavenstva.

 

(10)    Predstavenstvo spolku zasadá podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne. Zasadnutie predstavenstva sa môže uskutočniť aj na diaľku (dištančne) s využitím prostriedkov informačných a komunikačných technológií na prenos obrazu a zvuku. Zasadnutia predstavenstva zvoláva a riadi predseda predstavenstva. Zasadnutia predstavenstva sú neverejné.

 

(11)    Predstavenstvo spolku je uznášaniaschopné, ak sa jeho rokovania zúčastní nadpolovičná   väčšina všetkých členov. Predstavenstvo prijíma rozhodnutia hlasovaním. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva.

 

(12)    Predstavenstvo spolku spomedzi svojich členov volí a odvoláva svojho predsedu, ktorý organizuje a riadi rokovanie predstavenstva. Predsedu predstavenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním písomne poverený člen predstavenstva. Predseda predstavenstva je zároveň predsedom spolku.

 

(13)    Štatutárnym orgánom spolku je predseda spolku a tajomník spolku. Predseda a tajomník   zastupujú spolok navonok, v mene spolku koná každý z nich vo všetkých veciach v celom rozsahu samostatne bez obmedzenia. Podpisovanie za spolok sa vykoná tak, že k názvu spolku pripojí predseda alebo tajomník svoj podpis.

 

(14)    Predsedu spolku a tajomníka spolku volí predstavenstvo spolku z radov jeho členov. Funkčné obdobie predsedu spolku a tajomníka spolku je 4 (štyri) roky a je zhodné s funkčným obdobím predstavenstva spolku. Predseda spolku aj tajomník spolku sú za svoju činnosť zodpovední predstavenstvu spolku.

 

(15)    Na zabezpečovanie plnenia úloh a činností spolku môže predstavenstvo spolku zriadiť odbornú skupinu alebo po vzájomnej dohode poveriť niektorého z členov spolku konkrétnymi úlohami.

 

(16)    Kontrolným orgánom spolku je kontrolná komisia alebo kontrolór. Obe formy sú rovnocenné. O konkrétnej forme kontrolného orgánu spolku rozhoduje s ohľadom na pomery spolku  členská schôdza. Kontrolný orgán je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi. Do pôsobnosti kontrolného orgánu patrí najmä:

            -  kontrola plnenia uznesení členskej schôdze a predstavenstva spolku,

            -  kontrola správnosti registrácie a vedenia evidencie členov spolku,

            -  kontrola vedenia účtovníctva spolku,

            -  príprava, prerokovanie a predkladanie materiálov a podkladov o výsledkoch kontrol na zasadnutia členskej schôdze a predstavenstva spolku.

 

(17)    Kontrolná komisia spolku má 3 (troch) členov. Členovia kontrolnej komisie sú volení členskou schôdzou. Do kontrolnej komisie môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré najneskôr v deň voľby oznámili spolku svoju kandidatúru. Funkčné obdobie členov kontrolnej komisie je 4 (štyri) roky a je zhodné s funkčným obdobím členov predstavenstva. Členstvo v kontrolnej komisii zaniká uplynutím funkčného obdobia, odvolaním, smrťou alebo písomným oznámením o vzdaní sa členstva. Ak je na uvoľnené miesto v kontrolnej komisii zvolený nový člen, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia kontrolnej komisie.

 

(18)    Kontrolná komisia spolku zasadá podľa potreby, najmenej dvakrát ročne. Zasadnutie kontrolnej komisie sa môže uskutočniť aj na diaľku (dištančne) s využitím prostriedkov informačných a komunikačných technológií na prenos obrazu a zvuku. Zasadnutia kontrolnej komisie zvoláva a riadi predseda kontrolnej komisie. Zasadnutia kontrolnej komisie sú neverejné.

 

(19)    Kontrolná komisia spolku spomedzi svojich členov volí a odvoláva svojho predsedu, ktorý organizuje a riadi rokovanie kontrolnej komisie.

(20)    Kontrolór je volený členskou schôdzou. Za kontrolóra môže byť zvolená fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá najneskôr v deň voľby oznámila spolku svoju kandidatúru. Funkčné  obdobie kontrolóra je 4 (štyri) roky a je zhodné s funkčným obdobím členov predstavenstva. Funkcia kontrolóra zaniká uplynutím funkčného obdobia, odvolaním, smrťou alebo písomným oznámením o vzdaní sa funkcie. Ak je na uvoľnené miesto kontrolóra zvolený nový kontrolór, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia predstavenstva.

 

Článok  11

Členstvo  v  spolku

 

(1)      Členstvo v spolku je dobrovoľné. Členom spolku môže byť iba fyzická osoba. Podmienkou členstva v spolku je vyhlásenie uchádzača, že bez výhrad súhlasí so stanovami združenia.

 

(2)      O prijatí osoby za člena spolku rozhoduje predstavenstvo spolku na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo v spolku. Členstvo v spolku vzniká dňom uvedeným v rozhodnutí predstavenstva o prijatí osoby za člena spolku. Na členstvo v spolku nie je právny nárok.

 

(3)      Spolok vedie zoznam všetkých svojich členov. Vedenie tejto evidencie vrátane aktualizácie údajov o členoch spolku patrí do pôsobnosti predstavenstva, ktoré taktiež zabezpečuje ochranu osobných údajov členov. Spolok je povinný na žiadosť člena vydať mu potvrdenie o členstve v spolku. Člen spolku je oprávnený nahliadať do zoznamu členov.

 

(4)      Členstvo v spolku zaniká:

      a)     vystúpením člena; v takom prípade členstvo v spolku zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie člena o vystúpení zo spolku doručené na adresu sídla spolku,

      b)     smrťou člena – fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu,

      c)      zánikom spolku,

      d)     vylúčením člena zo spolku; v takom prípade členstvo v spolku zaniká dňom uvedeným v písomnom rozhodnutí predstavenstva spolku o vylúčení člena zo spolku.

 

(5)      O vylúčení člena zo spolku rozhoduje predstavenstvo spolku. Člena možno zo spolku vylúčiť z dôvodu závažného porušenia stanov združenia alebo povinností člena spolku, alebo ak je jeho konanie v rozpore so záujmami spolku, alebo z iných dôležitých dôvodov, ak bol na možnosť vylúčenia vopred písomne upozornený.

 

(6)      Osoba, ktorej členstvo v spolku zaniklo, nemá právo na majetkové vysporiadanie, ani na vrátenie zaplatených členských príspevkov.

 

Článok  12

Práva  a  povinnosti  členov  spolku

 

(1)      Každý člen spolku má právo:

      a)     podieľať sa na činnosti spolku,

      b)     zúčastňovať sa na zasadnutí členskej schôdze a hlasovať na nej,

      c)      voliť členov orgánov spolku, navrhovať kandidátov a byť volený do orgánov spolku, ak spĺňa podmienky uvedené v týchto stanovách,

      d)     predkladať orgánom spolku návrhy, podnety, pripomienky a žiadosti,

      e)     podávať orgánom spolku sťažnosti a upozornenia týkajúce sa činnosti spolku,

      f)      zúčastňovať sa na podujatiach a iných aktivitách spolku,

      g)     požívať výhody vyplývajúce z členstva v spolku,

      h)     na informácie o činnosti spolku, o hospodárení spolku a o rozhodnutiach orgánov spolku.

 

(2)      Každý člen spolku je povinný:

      a)     dodržiavať stanovy združenia a smernice spolku a riadiť sa nimi,

      b)     dodržiavať rozhodnutia orgánov spolku a riadiť sa nimi,

      c)      podľa svojich možností a schopností aktívne sa podieľať na plnení poslania a cieľov spolku a činnosti spolku,

      d)     v prípade zvolenia do orgánov spolku a prijatí funkcie riadne si plniť povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,

      e)     riadne platiť členské príspevky, ak o tom rozhodla členská schôdza,

      f)      ochraňovať a zveľaďovať majetok spolku,

      g)     dbať o ochranu dobrého mena spolku,

      h)     zdržať sa konania, ktoré by mohlo byť v rozpore so záujmami spolku,

      i)       bezodkladne oznámiť spolku každú zmenu údajov týkajúcich sa evidencie členstva v spolku.

 

Článok  13

Členské  príspevky

 

(1)      Členský príspevok je ročný poplatok, ktorý člen spolku platí spolku na financovanie jeho činnosti; platí sa za každý aj začatý kalendárny rok. O tom, či spolok bude požadovať od   svojich členov platenie členských príspevkov, rozhoduje s ohľadom na pomery spolku členská schôdza; tá rozhoduje tiež o výške, termíne splatnosti a spôsobe úhrady členských príspevkov.

 

(2)      Nezaplatenie členského príspevku v stanovenej výške a lehote splatnosti sa považuje za závažné porušenie povinností člena spolku.

 

(3)      Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže predstavenstvo na základe písomnej žiadosti člena spolku – fyzickej osoby rozhodnúť o odpustení povinnosti zaplatiť členský príspevok na jeden kalendárny rok, a to aj opakovane.

 

(4)      Zaplatené členské príspevky sa nevracajú.

Článok  14

Zásady  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom  spolku

 

(1)      Majetok spolku tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane peňažných prostriedkov, ako    aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve spolku.

 

(2)      Hospodárenie a nakladanie s majetkom spolku sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a Európskej únie. Za hospodárenie spolku zodpovedá predstavenstvo spolku.

 

(3)      Vedenie účtovníctva spolku a plnenie jeho daňových a odvodových povinností zabezpečuje predstavenstvo spolku. Účtovné obdobie je totožné s kalendárnym rokom.

 

(4)      Zdrojmi majetku spolku sú najmä:

            -  členské príspevky a iné dobrovoľné príspevky členov spolku,

            -  prijaté podiely zaplatenej dane z príjmov (2%, resp. 3%),

            -  príjmy z vlastnej činnosti,

            -  dotácie a granty z verejných alebo súkromných zdrojov,

            -  sponzorské príspevky a dary,

            -  výnosy majetku,

            -  príjmy z verejných zbierok,

            -  príjmy z reklamy,

            -  iné príjmy (zdroje).

 

(5)      Výnosy z majetku a vlastnej činnosti spolku môžu byť použité výlučne na zabezpečenie a podporu jeho cieľov a činnosti v súlade so stanovami združenia.

 

Časť III.

Článok  15

Čestné tituly

 

(1)      Fyzickej osobe, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj v oblasti dychovej hudby, za vynikajúce výsledky alebo výnimočné zásluhy alebo všeobecne uznávaný prínos v tejto oblasti, môže predstavenstvo ZDHS alebo predstavenstvo spolku na návrh ktoréhokoľvek člena udeliť čestný titul (čestný predseda, čestný člen a pod.). Vo výnimočných prípadoch môže orgán, ktorý čestný titul udelil, rozhodnúť  o jeho odňatí.

 

(2)      Nositeľ čestného titulu je honorárna a reprezentatívna funkcia. Čestný predseda nie je orgánom združenia, resp. spolku. Nositeľ čestného titulu má právo zúčastňovať sa zasadnutí orgánov ZDHS alebo orgánov spolku, avšak iba s poradným hlasom. Taktiež je oprávnený predkladať orgánom združenia návrhy, podnety a pripomienky.

(3)      Nositeľ čestného titulu je povinný dodržiavať stanovy združenia a riadiť sa rozhodnutiami orgánov združenia. Je tiež povinný dbať o ochranu dobrého mena združenia, zdržať sa konania, ktoré by mohlo byť v rozpore so záujmami združenia, a podľa svojich možností sa podieľať na plnení poslania a cieľov združenia.

 

Časť IV.

Článok  16

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

(1)      Združenie dychových hudieb Slovenska (ďalej len „ZDHS“) bolo založené dňa 27. januára 1990 v Bratislave na ustanovujúcej konferencii zástupcov dychových hudieb a odborníkov.

 

(2)      Tieto stanovy boli schválené na mimoriadnej konferencii ZDHS konanej dňa 21. októbra 2023 v Bojniciach.

 

(3)      Funkčné obdobie orgánov ZDHS a orgánov spolkov zvolených podľa stanov účinných do 31. decembra 2023 sa spravuje podľa stanov účinných do 31. decembra 2023.

 

(4)      Zrušujú sa doterajšie Stanovy ZDHS schválené 6. konferenciou ZDHS konanou dňa 3. decembra 2000 vo Svite v znení ich dodatkov.

 

(5)      Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2024.

 

 

Generačný čas: 20.488023757935ms, CMS system created by mr.Puetro0