Smernica platná od 27.4.2015


  

Príloha č. l

 

 

S M E R N I C A

o základných členských vkladoch a členských príspevkoch

(Novelizácia po prechode na Euromenu v SR k 27.4.2015 - po záveroch 9. konferencie ZDHS)

 

A - Základný členský vklad

 

1)     Základný členský vklad (zápisné) sa stanovuje takto:

a)       pre spolky dospelých 25 € a dobrovoľne viac,

b)       pre spolky mládeže a detí 10 € a dobrovoľne viac.

 2)     Základný členský vklad je nenávratný a spolok ho zaplatí iba raz, a to pred prijatím spolku za člena ZDHS,

      ako zápisné, ktoré je určené na krytie nákladov sekretariátov vyšších jednotiek ZDHS  spojených s vedením 

      registrácie spolkov ZDHS.

 B - Členské príspevky

 

1)      Členské príspevky sa stanovujú takto:

a)       pre fyzické osoby

-          nad 18 rokov veku 4,0 € ročne a dobrovoľne viac

-          deti a mládež do 18 rokov veku a dôchodcov 2,0 €  ročne a dobrovoľne viac

b)       pre právnické osoby - priaznivcov spolku a vyšších jednotiek ZDHS 30 € ročne.

 2)    Spolky môžu členské príspevky (stanovené v bode B, ods. 1, písm. a) uznesením svojej členskej schôdze zvýšiť 

     primerane k svojim potrebám a možnostiam svojich členov. Zo zvýšenej časti členského príspevku neodvádzajú  

     spolky na ústredie ZDHS nijaký podiel.

 3)     Členské príspevky vyberajú predstavenstvá od svojich členov každoročne vždy do 31. januára.

 4)     Čestní členovia členský príspevok neplatia, ak sa dobrovoľne nerozhodli inak.

 

C - Rozdeľovanie členských príspevkov

 

1)     Kľúč na rozdeľovanie 100 % členských príspevkov vybraných v spolkoch ZDHS sa stanovuje takto:

      50% spolky, 50 % ústredie ZDHS.

 2)     Z členského príspevku (stanoveného v bode B, ods. 1, písm. a) odvedie spolok ročne vždy do 15. februára na 

      bežný účet ústrednej  jednotky podiel 50 %, t.j. 2 € za každého člena nad 18 rokov a 1,0 € za každého člena 

      do 18 rokov a dôchodcu, či umelecky činného alebo priaznivca. Zostatok si ponecháva spolok na činnosť pre   

      ktorú bol spolok zriadený. 

 3)     Ústredie ZDHS rozdelí odvody 50 % z členských príspevkov prijatých od spolkov podľa kľúča schváleného na 

      8. konferencii v Podbrezovej. 

      v pomere 70 : 30; podiel stanovený číslom 70 si ponecháva a podiel stanovený číslom 30 poukáže ZDHS kraja

      podľa výšky odvodov prijatých od ich spolkov. Podiely od ústredia ZDHS, budú poukazované ZDHS kraja vždy 

      k 1.7 podľa skutočnosti v jednotlivých krajoch v plnej stanovenej výške 30%  z poukázanej sumy kraja a

      krajské jednotky tak vo svojich rozpočtoch rátajú od tohto dátumu. Pokiaľ by vznikla súrna potreba ZDHS

      krajov na úhradu nutných nákladov, môžu požiadať ústredie po dohode o zálohu.

 4)     Spolok pri odvode 50 % podielu členských príspevkov (t.j. 2€ a 1€ podľa kategórií)  zašle (poštou, E-mailom,

      osobne) ústrediu ZDHS aktuálny zoznam členov v príslušnom roku (vyplynie z výročnej alebo mimoriadnej 

      schôdze spolku) a vyplnenú tabuľku počtov podľa tu uvedeného vzoru.

 

A - Výkonní umelci

počet

B - Priaznivci

počet

C - Čestní členovia

počet

Dospelí

 

Dospelí

 

Jednotlivci

 

Dôchodcovia

 

Dôchodcovia

 

Organizácie

 

Mládež

 

Mládež

 

 

 

 

5)    Oznamovanie údajov o počtoch členov je nutné pre každoročné celoštátne štatistické vykazovanie, ktoré musí  

      ústredie ZDHS podávať.

6)    Základný členský vklad a podiel z členských príspevkov sa odvádza na:

Združenie dychových hudieb Slovenska, Riazanská 87, 831 02 Bratislava

Fio banka, pobočka Záhradnícka 74, Bratislava

číslo účtu: 2900795151/8330    IBAN: SK34 8330 0000 0029 0079 5151,  BIC: FIOZSKBAXXX

VS - variabilný symbol: registračné číslo spolku

KS - konštantný symbol: 0558

ŠS – počet členov podľa vzoru príkazu na úhradu a rok platby v tvare 09,10 a p.

        (Príklad: 0205011012 (t.zn. 02 € - 05 čl., 01€ - 10 čl.,12 - za rok 2012) = spolu by bol poplatok 20€

7)       Platbu možno realizovať aj poštovou poukážkou na účet ZDHS s povinným udaním VS /reg.č.sp. a ŠS

      

    

 

Príkaz na úhradu – vzor na použitie

  (novelizované k 29.06.2016)

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Banke:.....................................................                                                                                                                                      Príkaz na úhradu

Pobočke:................................................                               Dátum splatnosti:..............................................                                     (vzor)

 

 

 

Číslo účtu platiteľa

Kód banky

 

 

 

 

 

 

Mena €

Symboly platieb

Číslo účtu príjemcu

Kód banky

Suma

Variabilný

Konštantný

Špecifický

2900795151
SK34 8330 0000 0029 0079 5151

8330

FIOZSKBAXXX

26,00

Reg. číslo v ZDHS

0558

Kód počtu podľa pouč.

0208011015

Doplňujúci údaj banky

 

 

 

Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu

 

 

 

 

 

 

Potrebné udať názov spolku, jednotlivca

DH Prievidžanka

  

..........................................................................................                                                   ........................................................................................

Miesto a dátum vystavenia                                                                                                                                             Podpisy, pečiatka príkazcu

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Banke:.....................................................                                                                                                                                      Príkaz na úhradu

Pobočke:................................................                               Dátum splatnosti:..............................................

 

 

 

Číslo účtu platiteľa

Kód banky

 

 

 

 

 

 

Mena €

Symboly platieb

Číslo účtu príjemcu

Kód banky

Suma

Variabilný

Konštantný

Špecifický

2900795151

SK3483300000002900795151

8330

FIOZSKBAXXX

 

 

0558

 

Doplňujúci údaj banky

 

 

 

Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................                                                   ........................................................................................

Miesto a dátum vystavenia                                                                                                                                            Podpisy, pečiatka príkazcu 

 

Generačný čas: 60.088157653809ms, CMS system created by mr.Puetro0