Predstavenstvo informuje

 

Autorská súťaž - Novomestská nota 2015 - 8. ročník

09.03.2015 - Admin

Propozície na stiahnutie NN 2015

Združenie skladateľov dychovej hudby

 

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom,

 

 

Združenie dychových hudieb Slovenska,

 

 

Národné osvetové centrum Bratislava,

 

Hudobný fond Bratislava,

 

v y p i s u j ú

 

8. ročník autorskej súťaže 

„NOVOMESTská NOta 2015“.

 

v  k a t e g ó r i á ch

 

 

skladba so spevom, skladba bez spevu,

 

Spracovanie A Aranžmán ľudovej piesne pre dychovú hudbu.

 

A)      POSLANIE SÚŤAŽE

Poslaním súťaže je obohatiť repertoár malých i veľkých dychových hudieb o nové charakteristické skladby a v inovovanom periodicky dvojročnom cykle AS pod názvom „Novomestská nota“ pokračovať v tradícii týchto súťaží prerušenej v roku 1994. Podnietiť skladateľov a dychové hudby ku kompozícii nových pôvodných skladieb v kategóriách so spevom a bez spevu typických pre žáner dychovej hudby na Slovensku a napomáhať tak napĺňaniu jej umeleckého poslania. V tretej kategórii vytvoriť požadovaný hudobný kolorit v objavnom spracovaní a aranžmáne slovenskej ľudovej piesne.

V oboch kategóriách sa predpokladajú jednotlivé kompozície tempom i charakterom ľubovoľné, koncertné i tanečné, typické a vhodné pre interpretáciu dychovou hudbou.

V tretej kategórii, vychádza spracovanie a aranžmány z charakteru ľudovej piesne v štandardných tempách, pre koncert i tanec.

 

B)      SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

 

1)      Súťaže sa môžu zúčastniť občania a dychové hudby s trvalým pôsobiskom v SR.

2)      Skladby zaslané do súťaže musia byť pôvodné, dosiaľ verejne a súťažne nepredvedené.

3)      Jeden autor (i textár) môže do oboch kategórií súťaže poslať maximálne dve skladby. Do kategórie spracovania ľudovej piesne nezávisle tiež maximálne dva aranžmány.

4)      Skladby do súťaže posielajú:

autori hudby a textu a spracovatelia ľudovej piesne v partitúre pre obsadenie malej dychovej hudby – podľa

odporúčaného obsadenia, počítačovo spracovanú v programe Capella 2002, ev. Sibelius s využitím multilicencie ZDHS.

5)      Odporúčané obsadenie:

                                              a)      Spev (aj spracovaný notový part spevu vrátane spracovania ľudovej piesne)

                                              b)      Klarinet – Es,   Klarinet - B 1.(2.)

                                               c)      Krídlovka - B 1.2.

                                              d)      Obligátna trúbka B

                                               e)      Tenor, Barytón

                                                f)      Trojhlasný sprievod (2.trúbky B, Bastrúbka a.p.)

                                               g)      Melodický trombón (ad. libitum)

                                              h)      Tuba - B , Bicie tutti

6)      Inštrumentáciu orchestrálnych skladieb je možné dodať i v štandartnom obsadení, hrateľnú však i v obsadení odporúčanom.

7)      Pri skladbách so spevom sa predpokladá part spevu v rozumne exponovanom rozsahu.

8)      Autori spolu s prihlasovanou kompozíciou predložia:

                                              a)      Text piesne s notovým zápisom a čitateľne písaný text (aj pri ľudovej piesni)

                                              b)      Svoju úplnú aktuálnu adresu (i autor pôvodného textu), dátum narodenia, (ev. rodné číslo), aktuálny telefónny a emailový kontakt a osobné bankové spojenie.

9)      Autori, ktorých skladby budú vybrané do finále autorskej súťaže súhlasia s tým,
aby ZDHS prevzalo na seba autorské práva súvisiace s ich vydaním tlačou, nahraním na CD ev. DVD a zaradením do elektronickej databáze archívu ZDHS.

10)  Ostatné autorské práva zostávajú nedotknuté.

11)  Skladby do súťaže sa posielajte na adresu:

Ján Jamriška – ZSDH - Stred 56/48-1, 017 01 Považská Bystrica.

12)  Na obálke musí byť vyznačené heslo „AUTORSKÁ SÚŤAŽ NOVOMESTSKÁ NOTA 2015“ a adresa odosielateľa. V prípade spracovania skladby v programe Capella , ev. Sibelius, je potrebné poslať súťažnú skladbu E-mailom na adresu: zdhs@zdhs.sk alebo autorskasutaz@zdhs.sk, jaja.zsdh@centrum.sk , ev. na CD.

13)  Uzávierka prijímania skladieb do súťaže je 24. mája 2015

14)  Tieto propozície budú zverejnené na el. adrese: http://www.zdhs.sk, www.skladatelia.eu , a facebooku ZDHS a ZSDH.    

 

C)     HODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH SKLADIEB

 

1)      Všetky skladby prijaté do súťaže posúdi odborná komisia, menovaná predsedom ZSDH a odborným pracovníkom pre DH NOC.

2)      Odborná komisia vyberie maximálne v každej kategórii so spevom 7, bez spevu 6 finálových prác  a v kategórii spracovania ľudovej piesne 5 finálových prác. (celkom 18 finálových súťažných skladieb). Tieto bude 19. septembra 2015 pred poslucháčmi a súťažnou porotou v Novom Meste nad Váhom interpretovať dychový orchester profesionálnej úrovne. O časovom priebehu zverejníme informácie na www.zdhs.skwww.skladatelia.eu

3)      Skladby, ktoré odborná komisia nevyberie do finále, sa po dohode vrátia naspäť autorom, alebo ponúknu dychovým hudbám cez ZSDH na produkciu.

4)      Vybrané a ocenené skladby vydá podľa potreby ZSDH spolu s NOC tlačou a tiež  zaradí do zoznamu svojho elektronického archívu. Vybrané finálové skladby vopred nahrané na CD budú a vydané firmou vybranou ZSDH.

5)      Spevákov interpretujúcich finálové súťažné skladby so spevom si môžu autori vybrať aj sami po dohode s organizátormi a však bez nároku na ich honorár. Jednou z možností je vybrať si spevákov z radov vlastných malých dychových hudieb,
alebo s tých, ktoré budú koncertne účinkovať v galaprograme tejto súťaže.

6)      Pri výbere malých dychových hudieb interpretujúcich najmenej jednu skladbu z minulých súťažných ročníkov v galaprograme súťaže 2015 sa prihliadne na ich členstvo v Združení dychových hudieb Slovenska.

 

D)     CENY,ODMENY,PRÉMIE

 

1)      Súťažná porota menovaná ZDHS udelí na súťaži nasledujúce ceny:

                                              a)      za 1. miesto v kategóriách so spevom a bez spevu                      100,00 €

                                              b)      za 2. miesto v kategóriách so spevom a bez spevu                       70,00 €

                                               c)      za 3. miesto v kategóriách so spevom a bez spevu                       35,00 €

                                              d)      za najlepšie spracovanie a aranžmán ľudovej piesne(1x)            60,00 €

2)      Vnútorné rozdelenie cien (a, b, c, d, ) je vecou dohody autorov hudby, textu, spracovateľa a prípadne aranžéra.

3)      Súťažná porota má právo niektorú z cien neudeliť, prípadne ju rozdeliť
na odmeny finálových súťažných prác. Po dohode s vyhlasovateľmi môže udeliť zvláštne vecné ceny a cenu za najlepší spevácky či inštrumentálny výkon.

4)      Súťažná porota vyhlási výsledky po súťaži a odovzdá ceny dňa 19. septembra 2015 v závere programu na pódiu Novomestského jarmoku.

5)      Mesto Nové Mesto nad Váhom pripraví a udelí „Cenu diváka“ za najpôsobivejšiu novú skladbu. Môže udeliť i ďalšie ceny pokiaľ sa tak rozhodne, môžu to byť i ceny sponzorov. Ich poslanie (štatút) si dohodnú usporiadatelia sami.

6)      Súťaž predpokladá realizáciu s podporou dotačného programu MK SR 2015 a KF SOZA. 

 V Novom Meste nad Váhom 20.09.2014                                                                                       Vyhlasovatelia

 

Generačný čas: 16.043901443481ms, CMS system created by mr.Puetro0