Predstavenstvo informuje

 

1. ročník celoslovenskej autorskej súťaže pre VDO "INTERMEZZO 2014"

24.12.2013 - Admin

  Propozície autorskej súťaže INTERMEZZO 2014 - na stiahnutie 

                             

 

 

Združenie skladateľov dychovej hudby, 
Mesto Považská Bystrica, Združenie dychových hudieb Slovenska,  

Národné osvetové centrum Bratislava,
Hudobný fond Bratislava, s podporou KF SOZA


v y p i s u j ú

1. ročník celoslovenskej autorskej súťaže 

„intermezzo 2014“  

v  k a t e g ó r i i

Koncertná skladba pre Veľký dychový orchester

 

A)      POSLANIE SÚŤAŽE

 1. Obohatiť repertoár veľkých amatérskych i profesionálnych dychových orchestrov o nové charakteristické koncertné skladby slovenských autorov pre použitie na koncertoch, slávnostných príležitostiach, štátnych sviatkoch a reprezentácii slovenskej dychovej hudby v zahraničí. Súťaž tohto typu sa konala naposledy pred viac ako 15 rokmi za organizácie Hudobného fondu a MK SR a preto Združenie skladateľov dychovej hudby, ktoré vyhlasovanie a usporiadanie takýchto súťaží má vo svojich stanovách i zámeroch činnosti,  chce nadviazať na toto prerušenie usporiadaním autorskej súťaže pre veľké dychové orchestre vo svojom prvom ročníku pod názvom „INTERMEZZO 2014“ s perspektívou budúcej trojročnej periodicity aj s prihliadnutím na kategóriu obtiažnosti pre deti a mládež.

2. Podnietiť slovenských skladateľov ku komponovaniu nových pôvodných koncertných  skladieb, potrebných pre súčasné zámery žánra dychovej hudby na Slovensku a napomáhať tak napĺňaniu jej umeleckého poslania.

3. Ponúknuť dychovým orchestrom tradičnú domácu tvorbu, ako náhradu za často strojovo spracovanú a nie príliš umelecky hodnotnú zahraničnú tvorbu a vytvoriť požadovaný hudobný kolorit v objavnom spracovaní a aranžmáne aj slovenskej ľudovej piesne.

Vo vyhlásenej súťaži sa predpokladajú jednotlivé kompozície tempom i charakterom ľubovoľné, ako koncertné  skladby i v súčasnom modernom spracovaní, vhodné pre interpretáciu najmä amatérskymi dychovými orchestrami mládeže i dospelých v trvaní do 6 minút.

 B)      SÚŤAŽNÉ PODMIENKY                                                          

1)      Súťaže sa môžu zúčastniť občania s trvalým pobytom v SR. Občania iných krajín iba vtedy, ak sú členovia Združenia skladateľov dychovej hudby.

2)      Skladby zaslané do súťaže musia byť pôvodné, dosiaľ verejne a súťažne nepredvedené.

3)      Jeden autor môže do súťaže poslať maximálne dve skladby.

4)      Skladby do súťaže posielajú:

autori hudby a textu v partitúre pre úplné obsadenie veľkého dychového orchestra. pokiaľ možno počítačovo spracovanú v programe Capella 2002, 2007, ev. Sibelius s využitím multilicencie ZDHS.

5)      Odporúčané obsadenie:

                                              a)      Spev ( spracovaný notový part spevu ak je predmetom kompozície.)

                                              b)      Pikola; Flauty - C

                                               c)      Hoboj – C

                                              d)      Klarinet - Es

                                               e)      Klarinety - B 1,2,3

                                                f)      Basklarinet – B

                                               g)      Fagot - C

                                              h)      Saxofóny Es alt 1,2 – B Tenor 1,2 – Barytón Sax. Es /ev. Soprán Sax./

                                                i)      Lesné rohy F 1-3 ; 2-4

                                                j)      Krídlovky - B 1 - 2

                                              k)      Tenor – B

                                                l)      Barytón - C

                                            m)      Trúbky B 1,2,3

                                              n)      Pozauny C 1,2,3

                                               o)      Sprievodné trúbky Es, alebo B 1-2,

                                              p)      Bastrúbka B 

                                              q)      Tuby – 1-2 C,

                                               r)      Bicie nástroje

                                               s)      Percusie

6)      Inštrumentáciu skladieb je potrebné spracovať tak, aby bola hrateľná v určenom minimálnom obsadení sekcií.

7)      Pri skladbách so spevom sa predpokladá part spevu v rozumne exponovanom rozsahu.

8)      Autori spolu s prihlasovanou kompozíciou predložia:

                                              a)      Ak je skladba aj s vokálom, tak je potrebné zaslať aj strojom napísaný text.

                                              b)      Úplnú aktuálnu adresu ( i autor pôvodného textu), dátum narodenia, (ev. rodné číslo), aktuálny telefónny a emailový kontakt a osobné bankové spojenie.

9)      Autori, ktorých skladby budú vybrané do finále autorskej súťaže súhlasia s tým,
aby ZSDH prevzalo na seba autorské práva súvisiace s ich vydaním tlačou, nahraním na CD ev. DVD a zaradením do elektronickej databáze archívu ZSDH.

10)  Ostatné autorské práva zostávajú nedotknuté.

11)  Skladby do súťaže sa posielajte na adresu:

Ján Jamriška – ZSDH - Stred 56/48-1, 017 01 Považská Bystrica.

12)  Na obálke vyznačte heslo „AUTORSKÁ SÚŤAŽ INTERMEZZO 2014“  a adresu odosielateľa. V prípade spracovania skladby v programe Capella , ev. Sibelius, je potrebné poslať súťažnú skladbu E-mailom na adresu: zdhs@zdhs.sk alebo autorskasutaz@zdhs.sk, ev. na CD.

13)  Uzávierka prijímania skladieb do súťaže je 15. apríla 2014

14)  Tieto propozície budú zverejnené na el. adrese: http://www.zdhs.sk


C)     HODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH SKLADIEB

           1)      Všetky skladby prijaté do súťaže posúdi odborná komisia, menovaná predsedom ZSDH, ZDHS, NOC.

2)      Odborná komisia vyberie s prihlásených skladieb celkom 8 finálových súťažných skladieb). Tieto nacvičí a bude interpretovať 12. septembra 2014 v interiéri pred poslucháčmi a súťažnou porotou v Považskej Bystrici Veľký dychový orchester ZUŠ Považská Bystrica. Za prípravu, predvedenie i záznam na CD a DVD orchestru prináleží honorár, pokrývajúci aj prípadné nutné výdavky, ktorý určí vyhlasovateľ O časovom priebehu zverejníme informácie na www.zdhs.sk.

3)      Skladby, ktoré odborná komisia nevyberie do finále, sa po dohode vrátia naspäť autorom, alebo ponúknu DH cez ZSDH na produkciu.

4)      Vybrané a ocenené skladby vydá podľa potreby ZSDH spolu s NOC tlačou a tiež  zaradí do zoznamu svojho elektronického archívu. Vybrané finálové skladby nahrané na CD i DVD budú  vydané firmou vybranou ZSDH.

5)      Speváka - sólistu, /ev. sólistu inštrumentalistu/ interpretujúceho finálovú súťažnú skladbu si môžu autori vybrať aj sami po dohode s organizátormi avšak bez nároku na ich honorár.

 D)     CENY,ODMENY,PRÉMIE

 1)      Súťažná porota menovaná ZSDH udelí na súťaži nasledujúce ceny:

                                              a)      za 1. miesto                                              300,00 €

                                              b)      za 2. miesto                                              200,00 €

                                               c)      za 3. miesto                                              100,00 €  

2)      Vnútorné rozdelenie cien (a, b, c) je vecou dohody autorov hudby, textu, prípadne aranžéra.

3)      Súťažná porota má právo niektorú z cien neudeliť, prípadne ju rozdeliť
na odmeny finálových súťažných prác. Po dohode s vyhlasovateľmi môže udeliť zvláštne vecné ceny.

4)      Súťažná porota vyhlási výsledky po súťaži a odovzdá ceny dňa 12. septembra 2013 v závere programu v koncertnej sále PX centra v Považskej Bystrici.

5)      Slovenský ochranný zväz autorský udelí Cenu za najpozoruhodnejšiu kompozíciu súťaže.

6)      Mesto Považská Bystrica môže udeliť „Cenu diváka - poslucháča“ za najpôsobivejšiu novú skladbu. Môže udeliť i ďalšie ceny pokiaľ sa tak rozhodne, môžu to byť i ceny sponzorov.

7)      Súťaž predpokladá realizáciu s podporou dotačného programu MK SR 2014, Hudobného fondu a Kultúrneho fondu SOZA. 

                           V Považskej Bystrici 5.12.2013                                                               Vyhlasovatelia                           


 

Generačný čas: 24.359941482544ms, CMS system created by mr.Puetro0